Nařízení č. 4/2009 města Hradec Králové

o provádění zimní údržby na místních komunikacích

Rada města Hradec Králové dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona) a ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schválila svým usnesením č. RM/2009/996 ze dne 28. 7. 2009 toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy


1. Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona a § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhlášky), místní komunikace a chodníky na území města Hradec Králové, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu malého dopravního významu.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 6 zákona a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdností chodníků a průjezdních úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných, dále jen přechodů pro chodce) na území města Hradec Králové.

Článek 2
Vymezení úseků


1. Místní komunikace I.-III. tř., se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti rozdělují na:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. – III. pořadí;

b) neudržované úseky komunikací z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo nedostupnosti pro techniku provádějící zimní údržbu, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

2. Místní komunikace IV. tř. - nemotoristické (§ 6, odst.3, písmeno d) zákona - dále jen chodníky) se rozdělují:

a) udržované a podle dopravního významu zařazené do I. a II. pořadí;

b) neudržované úseky chodníků z důvodu malého dopravního významu, které budou označeny svislou dopravní značkou A 22 s dodatkovou tabulkou a jsou vyjmenovány v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

3. Zimní údržba se neprovádí na účelových komunikacích a přístupových komunikacích a chodnících k jednotlivým nemovitostem.

Článek 3
Rozsah,způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

1. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují, nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

2. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

3. Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích:

a) I. pořadí - pluhováním a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm.. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g.m-2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m2,

b) II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazení v I. pořadí, náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může pouze občasně zdrsňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace ( křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD, atd.

c) III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.

4. Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin,

b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin,

c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

5. Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnících:

a) Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, se odstraňují závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,7 m. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami, jako jsou např. nesprávně zaparkované automobily, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

b) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leda že mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.

c) Zásah spočívající v odstraňování největších závad ve schůdnosti chodníků zařazených do 1. pořadí je prioritně zajišťován nejdéle do 8.00 hod. ranní, ve 2. pořadí do 12.00 hod. Pro zmírňování následků povětrnostních vlivů jsou stanoveny následující lhůty:

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin,

b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin,

c) III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

V případě vzniku závady ve schůdnosti předcházející času stanovenému k odstraňování největších závad ve schůdnosti chodníků (v 1. pořadí do 8.00 hod. ráno, ve 2. pořadí do 12.00 hod.) o méně než je stanovená lhůta pro zmírnění následků povětrnostních vlivů v daném pořadí důležitosti se tento čas posouvá o dobu potřebnou k provedení zásahu uvedenou v písm. c) odst. 5 tohoto článku.

Článek 4
Všeobecné podmínky

1. Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti silnic a místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje "Plán zimní údržby místních komunikací" schvalovaný Radou města Hradec Králové, do kterého je možné nahlédnout na odboru dopravy města Hradec Králové, v Technických službách Hradec Králové (TSHK), příp. na webových stránkách TSHK.

2. Pro účely této vyhlášky a v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

Článek 5
Závěrečné ustanovení

1. Zrušuje se nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové, o provádění zimní údržby na místních komunikacích, nařízení č. 4/1999 města Hradec Králové, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové, nařízení č. 3/2002 města Hradec Králové, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové a nařízení č. 12/2006 města Hradec Králové, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Příloha č. 1 doc Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány, (51,5 kB)

Příloha č. 2 doc Seznam místních komunikací IV. třídy - chodníků, které nebudou v zimním období udržovány, (59,5 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty