Nařízení č. 4/2002 města Hradec Králové

o stavební uzávěře v lokalitě Temešvár

Rada města Hradec Králové na svém zasedání dne 3.12.2002, usnesením č. 1196/2002 rozhodla podle § 11 a § 102 odst. (2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 odst. (3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto
nařízení o stavební uzávěře:

Článek 1
Vymezení území stavební uzávěry

Stavební uzávěra se vyhlašuje v území města Hradec Králové, v částech katastrálních území Pražské Předměstí, Kukleny a Plačice. Území stavební uzávěry se vymezuje železniční tratí Hradec Králové – Velký Osek – Praha, ulicí Družstevní, železniční tratí Hradec Králové – Pardubice (mimo stávajících staveb v ulici Kuklenská) a navrženou trasou komunikace tzv. Jižní spojky dle platného Územního plánu města Hradec Králové, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 5000, který je přílohou tohoto nařízení.

Článek 2
Zákazy a omezení

V území vymezeném podle článku 1 se zakazuje provádění nových staveb, přístaveb a nástaveb (včetně staveb dočasných).
Zákazy ani omezení se nevztahují na provádění přístaveb rodinných domů za účelem zřízení sociálního zařízení.

Článek 3
Výjimky ze zákazů a omezení

(1) Ve výjimečných, zvláštního zřetele hodných, případech může Magistrát města Hradec Králové, jako příslušný stavební úřad, udělit rozhodnutím výjimku ze zákazů a omezení uvedených v článku 2.

(2) Žadatel o výjimku musí svoji žádost řádně odůvodnit. Výjimku lze udělit pouze se souhlasem pořizovatele územně plánovací dokumentace na území města Hradec Králové.

(3) Možnost udělení výjimky ze zákazů a omezení se nevztahuje na novostavby rodinných domů a na nové stavby pro individuální rekreaci.

Článek 4
Časové omezení stavební uzávěry

Doba trvání stavební uzávěry se stanovuje do 31.12.2005.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty