Nařízení č. 4/2001 města Hradec Králové

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2001 města Hradec Králové o placeném stání motorových vozidel

Rada města Hradec Králové podle § 102 odst. (2)  písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. (1) písm. a) a písm.c)  a odst. (4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů schválila svým usnesením ze dne 20. 11. 2001 vydat toto obecně závazné nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2001 Města Hradec Králové  o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové.

Článek 1

V článek 2. odstavec 1) ve znění

k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou se vymezuje oblast takto : na západě ohraničená železniční tratí a hlavním nádražím ČD, na severu ulicí Antonína Dvořáka, ulicí M. D. Rettigové a Gočárovým okruhem, na západě ulicí Okružní až po Orlický most, na jihu řekou Orlicí k soutoku a řekou Labe  až po Pražský most a dále ulicí V Lipkách a ulicí Jiřího Purkyně,

se ruší a nahrazuje

1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou se vymezují oblasti takto :
a) na západě ohraničená železniční tratí a hlavním nádražím ČD, na severu ulicí Antonína Dvořáka, ulicí M. D. Rettigové a Gočárovým okruhem, na východě ulicí Okružní až po Orlický most, na jihu řekou Orlicí k soutoku a řekou Labe  až po Pražský most a dále ulicí V Lipkách a ulicí Jiřího Purkyně,

b) na východě ohraničená ulicí Brněnskou, na severu ulicí Sokolovskou, na západě ulicí Zborovskou, na jihu ulicí Štefánikovou a Palachovou.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

1) Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2001

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing.  Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty