Nařízení č. 3/2007 města Hradec Králové

kterým se mění nařízení města Hradec Králové č. 1/2002, o tržním řádu, ve znění nařízení města Hradec Králové č. 2/2003, nařízení města Hradec Králové č. 8/2004 a nařízení města Hradec Králové č. 12/2006

Rada města Hradec Králové schválila svým usnesením č. ze dne 7. srpna 2007 na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích toto nařízení.

Článek 1

Nařízení města Hradec Králové č. 1/2002, o tržním řádu, ve znění nařízení města Hradec Králové č. 2/2003, nařízení města Hradec Králové č. 8/2004 a nařízení města Hradec Králové č. 12/2006 se mění a doplňuje takto:

1. V položce 1. přílohy č. 2, části A) „Rozdělení míst pro prodej na pozemcích ve vlastnictví města“ se vypouští text:

1) městská tržnice u obchodního domu TESCO (pozemek č. 2100/1 k.ú. Pražské Předměstí – Dukelská třída)

a nahrazuje se textem:

1) městská tržnice u obchodního domu TESCO ( pozemek č. 2102/1 k.ú. Pražské Předměstí – náměstí 28. října ) s časovým omezením do 31. 12. 2008.

Ostatní ustanovení položky 1) zůstávají nezměněna.

2. V příloze č. 3 se vypouští:

Náčrt Městská tržnice u obchodního domu TESCO (pozemek č. 2100/1 k.ú. Pražské Předměstí –Dukelská třída)

a nahrazuje se:

Náčrtem městské tržnice u obchodního domu TESCO (pozemek č. 2102/1 k.ú. Pražské Předměstí – náměstí 28. října) přiloženým jako příloha č. 1 k tomuto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Pavla Finfrlová
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty