Nařízení č. 3/2003 města Hradec Králové

o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 9.12.2003 vydat na základě § 4a odst. 1 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví maximální jízdné městské hromadné dopravy (MHD) ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích provozované Dopravním podnikem města Hradec Králové, a.s. (DPmHK,a.s.) od 1.1.2004.

Článek 2

Tarif městské Hromadné dopravy v Hradci Králové je tvořen cenami jednotlivého a časového jízdného v pásmech - "I.tarifní pásmo" na území města Hradce Králové a "I. a II. tarifní pásmo" platné navíc do dopravně připojených obcí Vysoká nad Labem, Předměřice nad Labem, Lochenice a Stěžery. Ceny v tabulkách jsou vč. DPH zaokrouhleny na celé Kč.

Článek 3
Jízdenka

Definice jízdenky:

Jízdenka pro jednu jízdu

Papír s ochrannými prvky, max.rozměr 29,8 x 80 mm.

Obsahuje:

Lícová strana

* Znak města Hradec Králové
* Logo a obchodní jméno Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
* Cenu
* Text určující její použití* Číselný čtverec umožňující tarifní odbavení děrováním dle kódu

Rubová strana

* Text s pokyny pro cestujícího* obchodní jméno, sídlo a IČ Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., tel.č. informací

Časová jízdenka

Papír s ochrannými prvky, rozměr 68 x 43 mm.

Obsahuje:

Lícová strana

* Obchodní jméno Dopravní podnik města Hradce Králové. a.s.
* Druh jízdenky
* Místo pro vyplnění identifikačního čísla průkazky (platí pro nepřenosné jízdenky)
* Použití pro pásmo
* Cenu
* Dobu nebo období platnosti
* Datum a čas uskutečněného prodeje jízdenky

Rubová strana

* Text s pokyny pro cestujícího
* obchodní jméno, sídlo a IČ Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., tel.č. informací

Článek 4
Základní občanská jízdenka nepřenosná

Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí na všech linkách MHD v rámci příslušného tarifního pásma.

Základní občanská jízdenka

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu

Neumožňuje přestup

9,-

11,-

Měsíční plná

290,-

390,-

Čtvrtletní (tříměsíční) plná

790,-

1 060,-

Pololetní plná (kalendářní)

S průkazkou dopravce

1 480,-

1 985,-

Roční plná (kalendářní)

2 785,-

3 730,-

5ti denní

73,-

98,-

14ti denní

162,-

217,-

Článek 5
Základní občanská jízdenka přenosná

Je platná pro přepravu osoby, která má jízdní doklad po dobu jízdy u sebe. Platí na všech linkách MHD v rámci I. tarifního pásma.

Základní jízdenka přenosná

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Jízdenka na 1 den

Bez průkazky

45,-

---

Měsíční síťová (kalendářní)

400,-

---Článek 6
Jízdenky u řidiče

Ve vozidlech DPmHK,a.s. je možné zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu v doplňkovém prodeji u řidiče. O prodej jízdenky požádá cestující řidiče ihned a bez průtahů při nástupu do vozidla. Cestující je povinen ji bezodkladně označit v nejbližším označovacím zařízení.

Jízdenky u řidiče

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

U řidiče

Neumožňuje přestup

12,-

---

Příplatek za II.pásmo

Neumožňuje přestup

---

5,-

Jízdenka pro jednu jízdu na noční lince č. 0

15,-

---

Článek 7
Tarifní ceny a přepravné

Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem.

Ostatní ceny a přepravné

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Za dětský kočárek bez dítěte

Pro jednu jízdu

6,-

7,-

Za zavazadlo dle smluvních přepravních podmínek

6,-

7,-

Za psa bez schránky

6,-

7,-

Čtvrtletní pro 1 psa

200,-

Článek 8
Jízdenky pro děti od 6 do 15 let

Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí na všech linkách MHD v rámci příslušného tarifního pásma.

Jízdenky pro děti od 6 do 15 let 1)

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu

Neumožňuje přestup

6,-

7,-

Měsíční plná

S průkazkou dopravce

145,-

195,-

Čtvrtletní (tříměsíční) plná

395,-

530,-

Školní 10ti měsíční (od 1.9.do30.6.)

1 090,-

1 460,-

5ti denní

37,-

50,-

14ti denní

81,-

109,-

Článek 9
Jízdenky pro žáky a studenty starší 15 let

Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí na všech linkách MHD v rámci příslušného tarifního pásma.

Jízdenky pro žáky a studenty starší 15 let 1)

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu

Neumožňuje přestup

9,-

11,-

Měsíční plná

S průkazkou dopravce

145,-

195,-

Čtvrtletní (tříměsíční) plná

395,-

530,-

Školní 10ti měsíční (od 1.9.do30.6.)

1 090,-

1 460,-

5ti denní

37,-

50,-

14ti denní

81,-

109,-

Článek 10
Jízdenky pro občany ve věku od 65 do 70 let

Platí pro občany s trvalým bydlištěm v Hradci Králové nebo v Pardubicích a příslušných obcích, kam je zajišťována MHD. Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí na všech linkách MHD v rámci příslušného tarifního pásma.

Jízdenky pro občany 65-70 let

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu

Neumožňuje přestup

S průkazkou dopravce

6,-

7,-

Měsíční plná

S průkazkou dopravce

145,-

195,-

Čtvrtletní (tříměsíční) plná

395,-

530,-

5ti denní

37,-

50-,

14ti denní

81-,

109,-

Článek 11
Jízdenky pro občany ve věku nad 70 let

Platí pro občany s trvalým bydlištěm v Hradci Králové nebo v Pardubicích a příslušných obcích, kam je zajišťována MHD. Jízdenka pro jednotlivou jízdu v rámci příslušného tarifního pásma platí po nastoupení do vozu a neprodleném označení jízdenky ve strojku děrovacím kódem. Platí pro jednu jízdu. Časové jízdenky platí v obou tarifních pásmech.

Jízdenky pro občany nad 70let

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro jednu jízdu

Neumožňuje přestup

S průkazkou dopravce

6,-

7-

Měsíční

S průkazkou dopravce

50,-

Čtvrtletní (tříměsíční)

100,-

Roční kalendářní

300,-

Článek 12
Ostatní jízdenky

Vydávají se na základě poskytnutých osobních údajů k ověření totožnosti a nároků držitele. Platí na všech linkách MHD v obou tarifních pásmech.

Ostatní jízdenky

I.tarifní pásmo

I. a II. tarifní pásmo

Pro zaměstnance DP a rod.příslušníky

Roční nepřenosná

300-,

Držitelé "Zlaté plakety"prof.MUDr. Jana Janského

Roční nepřenosná, platí s průkazkou dopravce

300,-

Článek 13
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují :

- děti do šesti let 1)
- představitelé státní moci a některých státních orgánu a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis 1) 2)
- držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa 1) 3)
- držitelé průkazu "PTP", "KPV" a členové Českého svazu bojovníků za svobodu
- dětský kočárek s dítětem

Článek 14
Ostatní ustanovení

1. Dopravce je oprávněn vyhlásit se souhlasem Rady města Hradec Králové odlišné ceny, dobu platnosti jízdenek a další podmínky v MHD platné na území města Hradce Králové a dopravně připojených obcí s podmínkou, že odlišné ceny nepřekročí maximální ceny, nestanoví kratší dobu platnosti jízdních dokladů.

2. Jízdenky MHD Hradec Králové pro jednu jízdu určené pro první tarifní pásmo jsou platné i v dopravních prostředcích MHD Pardubice. 4)

3. Jízdenky MHD Pardubice pro jednu jízdu jsou platné v dopravních prostředcích MHD Hradec Králové v prvním tarifním pásmu.

4. Toto nařízení se netýká komerční dopravy objednané třetím subjektem.

Článek 15
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2004

Hradec Králové 15. prosince 2003


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora


1) Výměr MF č.01/2003 ze dne 29.listopadu 2002, kterým se vydává zboží s regulovanými cenami

2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů

3) Vyhláška 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

4) Usnesení Rady města Pardubic č. 472 ze dne 18. listopadu 2003

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty