Nařízení č. 3/2001 města Hradec Králové

o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 19. 6. 2001 usnesla vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích toto nařízení statutárního města:

Článek 1

Koeficient, 1) jímž se násobí základní sazba daně ze stavebních pozemků 2) činí 4,5 pro celé území statutárního města Hradec Králové.

Článek 2

Koeficient, 3) jímž se násobí základní sazba daně

a) ze staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 4)

b) z bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů 5) činí 

  • v katastrálním území Hradec Králové, Nový Hradec králové, Pražské Předměstí, Třebeš, Slezské Předměstí, Malšovice, Věkoše, Kukleny a Kluky 4,5 a
  • v katastrálním území Svobodné dvory, Pouchov, Plotiště nad Labem, Plácky, Březhrad, Svinary, Slatina, Plačice, Malšova Lhota, Roudnička, Rusek a Piletice 3,5.

Článek 3

U staveb

a) pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 6)

b) garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných, na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jako garáže, 7)

c) pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných, na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pro podnikatelskou činnost 8)
se stanoví koeficient, 9) jímž se násobí základní sazba daně, 1,5.

Článek 4

1. Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 12/1998 města Hradec Králové ze dne 2. 6. 1998, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.¨

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


1) § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
2) § 6 odst. 2 písm. b) tamtéž
3) § 11 odst. 3 písm. a) tamtéž
4) § 11 odst. 1 písm. a) tamtéž
5) § 11 odst. 1 písm. f) tamtéž
6) § 11 odst. 1 písm. b) tamtéž
7) § 11 odst. 1 písm. c) tamtéž
8) § 11 odst. 1 písm. d) tamtéž
9) § 11 odst. 3 písm. b) tamtéž

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty