Nařízení č. 2/2010 města Hradec Králové

kterým se mění nařízení č. 18/2006 města Hradec Králové, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 18. 5. 2010 usnesla vydat na základě ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I.

Nařízení č. 18/2006 města Hradec Králové, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel, se doplňuje následovně:

Do článku 1 odst. 2, třetí odsek se v poslední větě se za slovo „ulici“ vkládá text „ a parkoviště Poliklinika Foerstrova“.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Pavla Finfrlová
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty