Nařízení č. 2/2002 města Hradec Králové

o spalování rostlinných materiálů

Rada města Hradec Králové se usnesla podle § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 7. 5. 2002 vydat podle § 11 tohoto zákona a na základě § 3 odst. 5 a § 50 odst. 1 písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, toto nařízení.

Článek 1
Předmět, působnost a závaznost nařízení

1. Toto nařízení řeší nakládání s rostlinným materiálem a spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na správním území města Hradec Králové.

2. Toto nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které se na území města zdržují.

Článek 2
Základní pojmy

1. Rostlinný materiál je biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků s výjimkou kusového dřeva, včetně přirostlé kůry. Zejména se jedná o tyto druhy materiálů – jehličí, kořeny a stonky bylin, kůra (nepřirostlá), květenství a plody bylin a dřevin, listí, piliny, seno, sláma, tráva atp.

2. Původce rostlinného materiálu je fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál.

3. Oprávněná osoba je městem určená osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zvláštního právního předpisu.1)

Článek 3
Obecné povinnosti

1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

2. Jako palivo nelze použít odpad podle zvláštního právního předpisu.1)

Článek 4
Nakládání s rostlinným materiálem

1. Na správním území města Hradec Králové je zakázáno spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

2. Zákaz uvedený v odst. 1 se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v souladu se zvláštními právními předpisy.2)

3. S rostlinným materiálem lze nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným tímto nařízením a zvláštními právními předpisy.1),3),5)

4. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob lze:

a) kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob,
b) odkládat do velkoobjemových kontejnerů svážených minimálně 2x ročně městem určenou oprávněnou osobou,
c) odkládat ve sběrných dvorech,
d) na náklady těchto osob odstraňovat nebo recyklovat jiným vhodným způsobem v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy.1),3),5)

5. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob lze:

a) kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob,
b) na náklady těchto osob odstraňovat nebo recyklovat jiným vhodným způsobem v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy.1),3),5)

Článek 5
Povinnosti vlastníků a původců rostlinného materiálu

Vlastníci a původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti tohoto nařízení nakládat s rostlinným materiálem a zbavovat se ho způsobem v souladu s tímto nařízením a zvláštními právními předpisy.1),3),5) 

Článek 6
Povinnosti města

Město Hradec Králové je povinno zajistit vhodný způsob pro odstranění rostlinných materiálů podle zvláštních právních předpisů,1),3) konkrétně je povinno zajistit provoz sběrných dvorů s možností odložení rostlinných materiálů (seznam sběrných dvorů je uveden v příloze tohoto nařízení) a minimálně 2x ročně svoz rostlinných materiálů městem určenou oprávněnou osobou velkoobjemovými kontejnery.

Článek 7
Povinnosti oprávněné osoby

Městem určená oprávněná osoba je povinna minimálně 2x ročně vyhlásit a zajistit svoz rostlinných materiálů velkoobjemovými kontejnery.

Článek 8
Sankce

Porušení povinností daných tímto nařízením bude postihováno jako přestupek podle zvláštního právního předpisu4) nebo jako správní delikt podle zvláštního právního předpisu.3)

Článek 9
Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie Hradec Králové a odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Článek 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 6. 2002.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č.   240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.
4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška města Hradec Králové č. 6/2001, o nakládání s komunálním odpadem.


Příloha k nařízení města Hradec Králové č. 2/2002, o spalování rostlinných materiálů

Seznam sběrných dvorů s možností odložení rostlinných materiálů

1. Sběrný dvůr, Na Brně 806, Hradec Králové, zřizovatel: Město Hradec Králové, provozovatel: Technické služby Hradec Králové

2. Sběrný dvůr, Pardubická 722, Hradec Králové, zřizovatel: Město Hradec Králové, provozovatel: Technické služby Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty