Nařízení č. 2/2001 města Hradec Králové

o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Rada města Hradec Králové podle § 102 odst. (2)  písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích,  v souladu s ustanovením § 23 odst. (1) písm. c)  a odst. (4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, podle § 4a odst. (1) písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů schválila svým usnesením ze dne 20. února     2001 vydat toto obecně závazné nařízení.

Článek 1
Předmět úpravy

Nařízením se stanovují ceny, za které lze užít určené místní komunikace nebo jejich úseky ve vymezených oblastech města dle nařízení č. 1/2001 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové

1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,nejvýše však na dobu 24 hodin,

2) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny

1) Pro stání dle odst.1) čl.1.

a) Prostřednictvím parkovacích automatů

sazba za stání hodinová: 10,- Kč
sazba za stání minimální: 5,- Kč za 30 minut
sazba za stání městské památkové rezervaci: 5,- Kč za první ½ hodinu; 10,- Kč za každou další ½ hodinu

Údaje o době zpoplatňovaného stání jsou uvedeny na jednotlivých parkovacích automatech.

b) Nehlídané parkoviště u OD TESCO

  • osobní vozidlo, motocykl: sazba za 1 hodinu 10,- Kč; sazba za každou další započatou hodinu 15,- Kč
  • vozidlo kategorie N1 jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg , vozidlo s vlekem
    sazba za 1 hodinu 15,- Kč; sazba za každou další započatou hodinu 20,- Kč 
  • parkovací průkaz možnost dlouhodobého parkování po dobu jednoho měsíce: 1.600,- Kč/měsíc, při vydání průkazu na TS HK bude složena záloha (vratná) ve výši 100,- Kč (např. vozidla stánkařů)

Údaje o době zpoplatňovaného stání jsou zveřejněny v místě vjezdu na parkoviště.

2) Pro stání dle odst. 2) čl. 1.

Prostřednictvím parkovací karty (vydává Městská policie)

a) v městské památkové rezervaci: cena parkovací karty pro každou oprávněnou osobu 1 200,- Kč/vozidlo/rok; 100,- Kč/vozidlo/měsíc

b) v oblasti ohraničenou na severu ulicí Buzuluckou, na východě ulicí Na Střezině a ulicí Okružní, na jihu ulicí Víta Nejedlého, na západě ulicí Švendovou: cena parkovací karty pro oprávněnou osobu bydlící v oblasti   600,- Kč/vozidlo/rok; 50,- Kč/vozidlo/měsíc; cena parkovací karty pro oprávněnou osobu podnikající v oblasti 1 200,- Kč/vozidlo/rok 100,- Kč/vozidlo/měsíc

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1) Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001.

2) Zrušuje se vyhláška č. 7/1997 města Hradec Králové o cenách parkovného na parkovišti u OD TESCO v Hradci Králové.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty