Nařízení č. 18/2006 města Hradec Králové

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 19. 12. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Vymezení oblastí

Pro účely organizování dopravy na území města Hradec Králové se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1) takto :

1. k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, v celkové oblasti zóny O včetně zóny 1 a zóny 2 , vymezené v odst.2.

  • úseky komunikací označené dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím automatem„ IP 13c a dodatkovou tabulkou E 12 s příslušným textem, případně označené dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště“ IP 12 a dodatkovou tabulkou E 12 a technickým zařízením regulujícím vjezd uživatelů na parkovací plochy.

2. k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu 2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla, fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, označené dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště“ IP 12 a dodatkovou tabulkou E 12 s označením zóny

  • zóna 1 - městská památková rezervace, ohraničená ulicemi Československé armády a Komenského, přičemž tyto ulice již do této oblasti nejsou zahrnuty
  • zóna 2 – centrum Ulrichovo náměstí a okolí, ohraničená ulicemi Střelecká, Karla IV, Tylovo nábřeží, Gočárova, Šafaříkova, Nerudova až po Střeleckou včetně uvedených ulic
  • zóna O – ostatní oblast (celková oblast bez zóny 1 a zóny 2) ohraničená II. městským okruhem a dále rozšířením do obchodně administrativní zóny Pražské Předměstí ohraničené ulicemi V Lipkách, J.Purkyně, Habrmanova, Nerudova, Gočárova, Zamenhofova, Riegrovo náměstí, Sladkovského s napojením na ulici A.Dvořáka a zpět přes ulici M.D.Rettigové k okruhu, včetně uvedených mezních hranic zóny. Do zóny O spadá parkoviště U Dvora v Hradecké ulici.

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení

1. Sjednaná cena za parkování na úsecích komunikací označených dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím automatem„ se platí zaplacením ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje kontrolním lístkem z parkovacího automatu, který musí být po celou dobu stání vozidla viditelně umístěn za čelním sklem vozidla a při pohledu do vozidla čitelný.

2. V případě parkoviště s jiným technickým zařízením regulujícím vjezd uživatelů na parkovací plochy než je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku je povoleno stání vozidlům po zaplacení parkovací sazby a na dobu příslušnou této sazbě.

3. Sjednaná cena za parkování v zónách parkování se platí zakoupením příslušné parkovací karty. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje parkovací kartou, která musí být po celou dobu stání vozidla viditelně umístěna za čelním sklem vozidla a při pohledu do vozidla čitelná.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

a. Nařízení města Hradec Králové č. 1/2001, o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové;

b. Nařízení města Hradec Králové č. 4/2001, kterým se mění a doplňuje nařízení města Hradec Králové č. 1/2001, o placeném stání motorových vozidel;

c. Nařízení města Hradec Králové č. 2/2001, o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích;

d. Nařízení města Hradec Králové č. 5/2001, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2001 města Hradec Králové o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích;

e. Nařízení Statutárního města Hradec Králové č. 6/2004, kterým se mění a doplňuje nařízení Města Hradec Králové č. 2/2001, o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích a jejich úsecích ve znění nařízení č. 5/2001.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora 


1) Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů

2) Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty