Nařízení č. 13/2006 města Hradec Králové

kterým se mění Nařízení č. 1/2002 města Hradec Králové o tržním řádu, ve znění Nařízení č. 2/2003 města Hradec Králové a Nařízení č. 8/2004 města Hradec Králové

Rada města Hradec Králové schválila svým usnesením č. 1126/2006 ze dne 19. září 2006 na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102, čl. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení, kterým se mění Nařízení č. 1/2002 města Hradec Králové o tržním řádu ve znění Nařízení č. 2/2003 města Hradec Králové a Nařízení č. 8/2004 města Hradec Králové.

Článek 1

Položka 6 přílohy č. 1 „Vymezení tržnic a tržišť“, nově zní :

6) tržnice v ulici S.K. Neumanna u čp. 948 – dvorní část s časovým omezením do 31.12. 2008

Článek 2

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty