Nařízení č. 12/2006 města Hradec Králové

kterým se mění Nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové o provádění zimní údržby na místních komunikacích, ve znění Nařízení č. 4/1999 města Hradec Králové a Nařízení č. 3/2002 města Hradec Králové

Rada města Hradec Králové se na svém zasedání dne 19. 9. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se mění Nařízení č. 5/1997 města Hradec Králové, o provádění zimní údržby na místních komunikacích, ve znění nařízení č. 4/1999 a nařízení č. 3/2002 města Hradec Králové:

Článek 1
Změna přílohy č. 1

1. Ze seznamu místních komunikací, na nichž se neprovádí zimní údržba, se vypouští:

Říční, Pražské Předměstí
Domečkova, Pražské Předměstí
Partyzánská, Nový Hradec Králové
Přemyslova, Nový Hradec Králové
U Mostku, Věkoše
K Dolíkám, Svobodné Dvory
Kalendova, Kukleny
Pálenecká, Svobodné Dvory

2. Seznam místních komunikací, na nichž se neprovádí zimní údržba, se doplňuje:

K Dolíkám, Svobodné Dvory,

v úseku mateřská škola čp. 121 až silnice I/11

Článek 2
Změna přílohy č. 2

Seznam místních komunikací IV. třídy - nemotoristické, na kterých je v zimním období zajišťována Technickými službami Hradec Králové schůdnost, se doplňuje:

Přímská - vozovka od Úprkova po most Bailey Bridge pro účely chodců a cyklistů.

Článek 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.


Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty