Nařízení č. 12/2004 Statutárního města Hradec Králové

o stavební uzávěře v lokalitě Kopec sv. Jana

Rada města Hradec Králové na svém zasedání dne 29.6.2004, rozhodla podle § 33 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 1, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení o stavební uzávěře:

Článek 1
Vymezení území stavební uzávěry

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Hradec Králové, v části katastrálního území Třebeš. Území stavební uzávěry se vymezuje komunikací ulice Zámeček, komunikací ulice K Hvezdárně (v úseku od objektu Hvězdárny a planetária Hradec Králové k ulici Zámeček), západní hranicí rozhledového koridoru Hvězdárny, komunikací Hlavní (v úseku spojující Kluky a Roudničku), a komunikací ulice Zalomená z Roudničky směr město, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 5000, který je nedílnou přílohou tohoto nařízení.

Článek 2
Zákazy a omezení

V území vymezeném podle článku 1 se zakazuje provádění nových staveb, přístaveb a nástaveb (včetně staveb dočasných).

Článek 3
Výjimky ze zákazů a omezení

(1) Ve výjimečných, zvláštního zřetele hodných, případech může Rada města Hradec Králové, udělit rozhodnutím výjimku ze zákazů a omezení uvedených v článku 2.

(2) Žadatel o výjimku musí svoji žádost řádně odůvodnit.

(3) Možnost udělení výjimky ze zákazů a omezení se nevztahuje na novostavby rodinných domů a na nové stavby pro individuální rekreaci.

Článek 4
Časové omezení stavební uzávěry

Doba trvání stavební uzávěry se stanovuje do 31.12. 2006.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Přílohy:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty