Nařízení č. 1/2007 města Hradec Králové

o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a nákladních automobilů, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti na území města Hradec Králové

Rada města Hradec Králové na svém zasedání dne 23.1.2007, usnesením č. 69/2007 rozhodla podle § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení:

Článek 1
Maximální ceny

1. Maximální ceny za nucené odtahy automobilů

  • za jeden zahájený odtah 600,-Kč
  • za jeden nedokončený odtah 1 200,-Kč
  • za jeden dokončený odtah 1 600,-Kč.

2. Maximální cena za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti

  • za každý i započatý den 100,-Kč.

Článek 2
Všeobecné podmínky

1. Maximální ceny se vztahují na všechny provozovatele nucených odtahů a skladování odtažených automobilů.

2. Maximálními cenami podle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty

3. Maximální ceny zahrnují

a) zahájený odtah: přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo kde se nachází vozidlo označené k odtahu

b) nedokončený odtah: naložení odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo, pořízení fotodokumentace, opětovné složení vozidla na místě a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu

c) dokončený odtah: naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahovém vozidle, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla

d) skladování odtaženého vozidla: přejímka vozidla, zpracování dokumentace, výdej vozidla

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení Rady města Hradec Králové č. 7/2004.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15.dnem po jeho vyhlášení.

V Hradci Králové dne 23.1.2007

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty