Nařízení č. 1/2005 města Hradec Králové

o stavební uzávěře ve vymezeném území lokality Za Terronicem

Rada města Hradec Králové na svém zasedání dne 1.3.2005 usnesením č. 268/2005 rozhodla podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení o stavební uzávěře:

Článek 1
Vymezení území stavební uzávěry

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Hradec Králové, v části katastrálního území Třebeš. Území stavební uzávěry se vymezuje pozemky č. parc. 91/16 a č. parc. 91/17, oba v k.ú. Třebeš, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1 000, který je nedílnou přílohou tohoto nařízení.

Článek 2
Zákazy a omezení

V území vymezeném podle článku 1 se zakazuje provádění všech nových staveb, přístaveb a nástaveb (včetně staveb dočasných).

Článek 3
Časové omezení stavební uzávěry

Doba trvání stavební uzávěry se stanovuje do 31.12.2006.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení.


Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček

náměstek primátora města Hradec Králové

jpg Příloha - vymezení území stavební uzávěry lokalita za Terronicem v k. ú. Třebeš, (432,8 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty