Nařízení č.1/2003 města Hradec Králové jako obce s rozšířenou působností

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Hradec Králové se usnesla podle § 102 odst.2 písmeno d) zákona 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, dne 1.7. 2003 vydat podle § 11 tohoto zákona a na základě § 25odst. 2 a § 48 odst.2 písmeno b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Předmět a působnost

(1) Město Hradec Králové vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (§25 odst.1 lesního zákona). Pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude vyhlášena obchodní veřejná soutěž ( § 281 a násled. obchodního zákoníku) pro veřejnou zakázku (zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek , ve znění pozdějších předpisů).

2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:

p.č.

katastrální území

správní obec

1 Běleč nad Orlicí Běleč nad Orlicí
2 Březhrad Hradec Králové
3 Hradec Králové Hradec Králové
4 Hubenice Lhota pod Libčany
5 Kluky Hradec Králové
6 Krásnice Praskačka
7 Krňovice Třebechovice pod Orebem
8 Kukleny Hradec Králové
9 Lhota pod Libčany Lhota pod Libčany
10 Malšova Lhota Hradec Králové
11 Malšovice u H. K. Hradec Králové
12 Nový Hradec Králové Hradec Králové
13 Osice Osice
14 Osičky Osičky
15 Plačice Hradec Králové
16 Polizy Osice
17 Praskačka Praskačka
18 Pražské Předměstí Hradec Králové
19 Roudnička Hradec Králové
20 Sedlice u Hradce Králové Praskačka
21 Svinary Hradec Králové
22 Třebeš Hradec Králové
23 Urbanice u Praskačky Urbanice u Praskačky
24 Vlčkovice u Praskačky Praskačka
25 Vysoká nad Labem Vysoká nad Labem


(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2
Práva vlastníků

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u obecního úřadu písemně (popřípadě ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

Článek 3
Termín připomínek a převzetí osnov 

(1) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.7.2003.

(2) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

(3) Vlastník lesa pro kterého byla zpracována osnova, ji obdrží na vyžádání u Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí v úřední dny, a to bezplatně na základě písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 4
Zveřejnění nařízení

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek 5 
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 17.7.2003 platí do dne 31.12.2005.

V Hradci Králové dne 1.7.2003


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty