Nařízení č. 1/2002 města Hradec Králové

o tržním řádu

Rada města Hradec Králové schválila na svém zasedání dne 18.4.2002 v souladu s ustanovením § 11 a § 102, čl. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Účel nařízení 

Toto nařízení stanoví podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), zejména na tržnicích, tržištích a tržních místech (dále jen tržiště) na území města Hradec Králové, bez ohledu na to, zda jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví města nebo jiné osoby.

Článek 2
Předmět úpravy

Tento tržní řád vymezuje:

a) místa pro prodej a poskytování služeb (dále jen prodej) jimiž jsou zejména tržiště a jejich rozdělení,
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

Článek 3
Základní pojmy

1) Tržnice je objekt mající charakter stavby podle stavebního zákona1) určený nebo zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami.

2) Tržiště je místo, kde dochází k prodeji zboží a poskytování služeb každý den nebo v pevně stanovené opakující se dny v týdnu.

3) Tržním místem se rozumí: jednotlivé konkrétní prodejní místo určené k prodeji nebo poskytování služeb na veřejném prostranství.

4) Trhem se rozumí: soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci najednou, zejména o svátcích, při různých slavnostech nebo obdobných akcích.

5) Prodejcem může být:

a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání,
b) občané podnikající podle zvláštních předpisů, kteří se prokáží platným oprávněním,
c) občané, nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné produkce, nebo drobné produkty z vlastní zemědělské výroby na základě dokladu o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.

6) Provozovatelem může být:

a) fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která zajišťuje provoz trhu nebo tržiště na základě příslušného živnostenského oprávnění,
b) fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která na vlastním pozemku provozuje trh nebo tržiště a má určenou osobu jako zodpovědného správce, který se o provoz trhu nebo tržiště stará,
c) právnická nebo fyzická osoba, která je odpovědna za řádný provoz tržiště a získala příslušná oprávnění tržiště zřídit a provozovat.

7) Stánkem se rozumí movitá věc (konstrukce, stolek či jiné zařízení) užívaná pro prodej, jestliže jejím umístěním na a nad pozemkem dojde ke zvláštnímu užívání zejména veřejného prostranství.

8) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru2).

9) Místo pro prodej: je místo určené pro prodej a poskytování služeb, která jsou vymezena v tomto nařízení, případně místo určené povolením dle tohoto nařízení.

10) Prodejní místo: je místo, které přidělí prodejci osoba odpovědná za provoz tržiště, nebo odpovědná osoba, do jejíž kompetence spadá vydání povolení k prodejnímu místu.

11) Příležitostný prodej je:

a) prodej sezónních výrobků (zboží) zejména se vztahem k památným dnům a svátkům v ČR např. vánoční stromky, jmelí, ryby, velikonoční kraslice, pomlázky, věnce,
b) prodej v předzahrádkách restauračních a jiných obdobných zařízeních,
c) prodej losů.

12) Letní období je období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.

13) Zimní období je období od 1. října do 31. března kalendářního roku.

14) Příležitostný prodej mimo místa vymezená tímto tržním řádem lze provádět jen ojediněle na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (zábor), které vydává odbor stavební a dopravní Magistrátu města Hradec Králové. Zpoplatnění podléhá uvedenému odboru. Odbor živnostenský Magistrátu města Hradec Králové se před vydáním rozhodnutí vyjadřuje k prodávanému sortimentu.

Článek 4
Rozdělení, umístění a vymezení tržišť

1) Rozdělení a umístění tržišť je povoleno na místech uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

2) Jednotlivá tržiště nespecifikovaná tímto nařízením jsou posuzována a povolována podle zvláštních předpisů 3) a místní právní úpravy 4) na celém území města. Při prodeji na tržištích musí být dodržováno toto nařízení.

Článek 5
Kapacita a přiměřená vybavenost tržišť

1) Prodej na tržištích je možný pouze na základě předchozího souhlasu (písemného) provozovatele tržiště.

2) O kapacitě tržišť rozhoduje provozovatel vždy s ohledem na místní podmínky daného trhu nebo tržiště tak, aby byly zajištěny přiměřené podmínky pro zachování kultury a bezpečnosti stánkového prodeje (viz odst. 4 čl. 5 a čl. 6), bezpečný pohyb osob na trzích nebo tržištích a zachování zdravotně nezávadného prodeje produktů.

3) Vybavení tržišť musí být přímo úměrné jejich velikosti a musí splňovat základní podmínky, tj. např. určený počet parkovacích míst, WC, nádoby na odpady apod. (viz příloha č. 2).

4) Na tržištích je povolen prodej zboží v rozsahu uvedeném pro jednotlivé tržnice či tržiště pouze z prodejních míst (stánků nebo stolů). Prodejní místa musí být viditelně očíslována a opatřena jménem a příjmením nebo firmou fyzické osoby, obchodní firmou nebo názvem právnické osoby, s uvedením trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla právnické osoby a identifikačním číslem, pokud bylo prodávajícímu přiděleno a jménem a příjmením osoby odpovědné za prodej (pokud neprodává podnikatel). Prodávající může zabírat pouze plochu vymezenou příslušným prodejním místem, nesmí blokovat jiné prodejní místo. Na prodejním místě musí být vždy přítomna osoba odpovědná za činnost na prodejním místě.

Článek 6
Doba prodeje a zásobování

1) Maximální prodejní doba je stanovena od 5.00 hod. do 20.00 hod., pokud není v přílohách uvedeno jinak.

2) Provozovatel může rozhodnout o omezení prodejní doby nebo o uzavření tržiště. O této skutečnosti je povinen informovat veřejnost a odbor živnostenský Magistrátu města Hradec Králové.

3) Zásobování tržiště motorovými vozidly:

musí být respektovány obecné právní předpisy5), obecně závazné vyhlášky a nařízení města6) Hradec Králové, místní úprava silničního provozu a doba, která začíná a končí prodejní dobou uvedenou v odst. 1 s upřesněním podle příloh 1 a 2. Při nakládání a vykládání zboží nesmí být ponechán motor vozidla v chodu.

Článek 7
Povinnosti provozovatelů tržnic a tržišť

1) Provozovatel je povinen zpracovat pro tržiště provozní řád, ve kterém stanoví zejména: podmínky prodeje, sortiment prodávaného zboží a poskytovaných služeb, povinnosti prodejců, prodejní dobu, dodržování čistoty a pořádku, určí zodpovědnou osobu za provoz tržiště.

2) Provozní řád tržiště podléhá schválení příslušnému orgánu hygienické služby a v případě, že na tržišti budou prodávány potraviny a suroviny živočišného původu i příslušnému orgánu veterinární správy.

3) Provozovatel tržiště je povinen dbát na dodržování obecně závazných předpisů včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hradec Králové.

4) Provozovatel podle určení kapacity tržišť poskytuje prodejcům jednotlivá prodejní místa na základě jejich žádosti.

5) Provozovatel řídí, organizuje a kontroluje provoz tržišť a zodpovídá za jeho správný chod v souladu s podmínkami určenými tímto obecně závazným nařízením a ostatními právními předpisy, které se vztahují k zajištění řádného provozu trhu nebo tržiště.

6) Provozovatel je oprávněn určit na tržišti svého správce, který pomáhá provozovateli řídit, organizovat a kontrolovat provoz tržiště na základě smlouvy, kterou s provozovatelem uzavře a vést evidenci o poskytování jednotlivých prodejních místech a prodejcích na nich.

7) Provozovatel je povinen zveřejnit na viditelném místě prodávaný sortiment zboží, druh poskytované služby, provozní dobu a popř. jméno správce.

8) Provozovatel zajistí, aby byl prodáván pouze určený sortiment zboží a poskytovány povolené služby podle příslušných příloh tohoto nařízení.

9) Provozovatel může vybírat finanční částku za pronájem stánku nebo užívání tržiště (tím není dotčen místní poplatek za užívání veřejného prostranství) a v souvislosti s tím vede evidenci jednotlivých prodejních míst a prodejců na nich.

10) Provozovatel je povinen hlásit osobně nebo prostřednictvím svého správce bezprostředně porušení tohoto nařízení při prodeji zboží nebo poskytování služeb prodejci pracovníkům odboru živnostenského magistrátu města Hradec Králové, městské policii nebo příslušným orgánům státní správy.

11) Provozovatel (zřizovatel) dalšího tržního místa je povinen dodržovat obecně závazné předpisy včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hradec Králové.

Zejména je zpravidla povinen zajistit:

a) souhlas vlastníka pozemku,
b) stanovisko odboru živnostenského Magistrátu města Hradec Králové,
c) rozhodnutí o využití území, dochází-li ke změně ve využití území nebo k provádění terénních úprav,
d) stavební povolení, jedná-li se o zřízení staveb, které musí být povoleny podle stavebního zákona 1),
e) souhlas příslušného orgánu ochrany 7) zemědělského půdního fondu, jde-li o pozemek, který je součástí ZPF (např. zahrada),
f) stanovisko příslušného správního silničního úřadu,
g) další podmínky stanovené zvláštními předpisy.

12) Bude-li tržní místo umístěno na neveřejném prostranství, je provozovatel (zřizovatel) povinen zajistit, aby při provozování tržního místa nedocházelo k omezení obvyklého užívání sousedícího veřejného prostranství.

Článek 8
Povinnosti prodejců

1) Prodejce je povinen zejména:

a) dodržovat obecně platné předpisy8) týkající se přepravy, skladování a prodeje nabízeného zboží,
b) dodržovat všechna ustanovení dané obecně závaznými předpisy ČR, obecně závaznými vyhláškami města, zejména tímto tržním řádem tak, aby vyhovovala hygienickým a zdravotním požadavkům daného prodeje7.1),
c) při kontrole prováděné orgány státní správy nebo samosprávy se prokázat příslušnými doklady a to:

I. Podnikatelé: - živnostenským oprávněním (ověřenou kopií) nebo osvědčením samostatně hospodařícího rolníka,

 • zdravotním průkazem, pokud to zvláštní předpis vyžaduje,
 • osvědčením či oprávněním pro prodej daného druhu zboží, pokud to zvláštní předpis vyžaduje 7.2),
 • výpisem obchodního rejstříku (cizinci a právnické osoby),
 • občanským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost.

II. Osoby odpovědné za prodej: - dokladem o právním vztahu k právnické či fyzické osobě, jejímž jménem provozují prodej na tržišti,

 • doklady uvedenými v I. Podnikatelé.

III. Ostatní (např. drobní pěstitelé): - občanským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost,

 • dokladem o vlastnictví nebo pronájmu zemědělské půdy.

d) zajistit, aby po celou dobu prodeje byla přítomna osoba splňující znalost českého nebo slovenského jazyka.

2) Dle konkrétního případu se prodejce musí prokázat:

 • dokladem o nabytí zboží,
 • platnou veterinární licencí, 
 • potvrzením o nabytí chvojí a jmelí,
 • uznávacím listem při prodeji ovocných výpěstků, sadby, jahodníku, maliníku, ostružníku a vinné révy, 
 • dokladem o oprávněnosti užívání veřejného prostranství.

3) Zahraničním osobám nahrazuje průkaz totožnosti:

a) cestovní doklad s vyznačeným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání,
b) průkaz o povolení k pobytu cizince - cizinci, kterým byl povolen trvalý pobyt na území České republiky, c) potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky – pouze občané Slovenské republiky, kteří nemají trvalý pobyt.

4) Viditelně označit prodejní místo:

 • podnikatelé: jménem a příjmením nebo firmou fyzické osoby, obchodní firmou nebo názvem právnické osoby, identifikačním číslem a údajem o místě podnikání (fyzické osoby) nebo sídle (právnické osoby),
 • drobní pěstitelé: jménem, příjmením a místem trvalého bydliště.

Minimální rozměr označení prodejního místa se stanoví 20 x 15 cm, přičemž velikost písmen musí být minimálně 1 cm.

5) Nepřekročit rozmezí vymezeného prodejního místa.

6) Viditelně a jednoznačně označit zboží cenami podle zákona na ochranu spotřebitele, výška minimálního rozměru čísel musí být 5 cm.

7) Ocejchovat váhy a závaží a doložit příslušným dokladem, pokud prodává vážené zboží.

8) Udržovat pronajaté prodejní místo včetně okolních ploch v čistotě a po skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené. Není přípustné cokoli odkládat do přilehlých ploch zeleně (např. prázdné bedny, odpadky apod.), ani přes plochy zeleně navážet zboží. Všechny odpady jsou prodávající povinni dávat do odpadových kontejnerů vyčleněných pro tyto účely.

9) Dodržovat hygienické a veterinární předpisy a odpovídat za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží 8).

10) Zajistit, aby potraviny nebyly nepříznivě ovlivňovány vnějšími vlivy (např. slunce, déšť) a aby samotný prodej nepříznivě neovlivňoval okolí (odpadky, pach) 7.3).

11) Na žádost spotřebitele vystavit prodejní doklad.

Článek 9
Zákaz prodeje

Na tržnicích, tržištích a záborech je zakázáno prodávat:

1) Tabákové výrobky a alkohol. 9)

2) Potravinářské výrobky, které nesplňují podmínky prodeje dle zákona. 8)

3) Osivo, sadbu a školkařské výpěstky dle zákona.10)

4) Nebezpečné výrobky. 11)

5) Pyrotechnické výrobky.

Článek 10
Ceny zboží

Zboží se na tržištích prodává za smluvní ceny dle zákona o cenách. 12)

Článek 11
Poplatky

1) Za užívání prodejních míst vymezených v čl. 3 bod 1,2,3,4, a dalších prodejních míst na veřejných prostranstvích, je prodejce povinen zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství.

2) Výše poplatku je stanovena platnou vyhláškou města Hradec Králové o místních poplatcích.

3) Poplatek na tržnici u obchodního domu Tesco a v městské tržnici Gayerových kasárnách vybírá provozovatel tržiště na místě.

4) Poplatek na tržištích:

a) u nákupního střediska v lokalitě Hvězda, pozemek č. 367/50 na vyhrazeném místě,
b) u nákupního střediska v Malšovicích, pozemek č. 759/102 na vyhrazeném místě,
c) u nákupního střediska Družba, pozemek č. 14/1, na vyhrazeném místě je zpoplatňován předem odborem živnostenským Magistrátu města Hradec Králové.

5) Za užívání tržišť na soukromých pozemcích:

 • tržnice v ulici S.K. Neumana u čp. 948 - dvorní část, platí smluvní ceny mezi provozovatelem a prodejcem.

6) Zodpovědná osoba vydává potvrzení o zaplacení poplatku a prodejce je povinen uchovat je pro případ kontroly (viz Článek 7 - povinnosti provozovatelů).

Článek 12
Kontrola tržního prodeje

1) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Magistrát města Hradec Králové prostřednictvím pověřených zaměstnanců a městské policie.

2) Tím není dotčeno provádění kontroly na tržištích orgány dohledu podle zvláštních zákonů.13) Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy. Práva při ukládání sankcí těmito orgány nejsou tímto nařízením dotčena.14)

Článek 13
Sankce

Za porušení povinnosti stanovených tímto nařízením může být uložena sankce: pokuta, propadnutí zboží, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění nebo dalšími sankcemi podle zvláštních zákonů. 12),13)

Článek 14
Společná a závěrečná ustanovení

1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb z automatů, které podléhají podmínkám vymezeným ve Vyhlášce č. 4/1998 města Hradec Králové o místních poplatcích v platném znění, za předpokladu dodržení ustanovení § 17 odst.10 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků.

2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Vyhláška č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu ze dne 1.5.1999, Vyhláška č. 6/1999 města Hradec Králové ze dne 21.12.1999 o změně č.1 Vyhlášky č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu, Vyhláška č. 2/2000 města Hradec Králové ze dne 213.2000, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu, Vyhláška č. 4/2000 města Hradec Králové ze dne 20.6.2000 o změně č. 3 Vyhlášky č. 2/1999 města Hradec Králové o tržním řádu a Nařízení č.6/2001 města Hradec Králové ze dne 20.11.2001 o změně č. 4 vyhlášky č. /1999 města Hradec Králové o tržním řádu.

3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.6.2002.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora


1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dále předpisů s ním souvisejících.
2) Ustanovení § 34 zákona č. 128/2001 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích v platném znění.
4) Vyhláška č. 4/1998 města Hradec Králové o místních poplatcích.
5) Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška města Hradec Králové o čistotě, pořádku a užívání veřejného prostranství.
7) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
7.1) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 91/1984 Sb.,o opatření proti přenosným nemocem v platném znění.
7.2) Vyhláška č. 332/1997 Sb., Provedení některých ustanovení zákona o potravinách a tabákových výrobcích, oddíl 5
7.3) Vyhláška č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny v platném znění.
8) Zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška č. 295/97 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
9) Zákon č. 37/89 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v platném znění a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění 10) Zákon č. 92/96 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin v platném znění.
11) Zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
12) Zákon č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění.
13) Zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění platných předpisů. Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
14) Např. zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích v platném znění, zákon č. 128/00 Sb., o obcích, zákon č. 455/91., o živnostenském podnikání v platném znění, zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, zákon č. 13/93 Sb., celní zákon v platném znění.


PŘÍLOHA č. 1 - VYMEZENÍ TRŽNIC A TRŽIŠŤ

V územním obvodu města se vymezují:

1) městská tržnice Gayerova kasárna,
2) městská tržnice u obchodního domu TESCO,
3) tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě,
4) tržiště u nákupního střediska v Malšovicích na vyhrazeném místě,
5) tržiště u nákupního střediska Družba na vyhrazeném místě,
6) tržnice v ulici S.K.Neumanna u čp. 948 - dvorní část.

Hranice tržních míst jsou vymezeny a jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení.

PŘÍLOHA č. 2 A) - ROZDĚLENÍ MÍST PRO PRODEJ NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

1) MĚSTSKÁ TRŽNICE GAYEROVA KASÁRNA (pozemek č. 291/1, k.ú. Hradec Králové ulice - tř. ČSA čp. 216)

Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda

Kapacita: 36 pevných stánků 0,9 x 1,3 m (117 m2)

Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. So 6,00 - 12,00 hod.

Provozovatel:
Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:
ovoce, zelenina, pražená kukuřice, med, koření (jen v originálním balení), vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, drobné výrobky z proutí a dřeva, obuv, textilní a průmyslové zboží.

Zásobování: viz čl. 6 tohoto nařízení

2) MĚSTSKÁ TRŽNICE U OBCHODNÍHO DOMU TESCO ( pozemek č. 2100/1 k.ú. Pražské Předměstí ulice – Dukelská)

Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC, pitná voda

Kapacita: 40 prodejních míst 2 x 2 m (160 m2) Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.

Provozovatel:
Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:
ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva a příležitostný prodej ve smyslu tohoto nařízení čl. 3 bodu 11, písm. a). Při nevyužití kapacity tržiště může odbor živnostenský Magistrátu města Hradec Králové vydat, s výjimkou textilního a pleteného zboží, mimořádné povolení k prodeji i jiného sortimentu.

Zásobování: viz čl. 6 tohoto nařízení

3) TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA HVĚZDA (pozemek č. 367/50, k.ú. Třebeš ulice – Štefánikova)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 3 x 3 m (72 m2)

Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.

Provozovatel:
Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský, Ulrichovo náměstí 810, pracoviště Střelecká 824, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa. Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva a příležitostný prodej ve smyslu tohoto nařízení čl. 3 bodu 11, písm. a). Při nevyužití kapacity tržiště může odbor živnostenský Magistrátu města Hradec Králové vydat mimořádné povolení k prodeji i jiného sortimentu.

Zásobování: viz čl. 6 tohoto nařízení

4) TRŽNÍ MÍSTO U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA V MALŠOVICÍCH (pozemek č. 759/102, k.ú. Nový Hradec Králové ulice – Mrštíkova)

Vybavení: nádoby na odpadky

Kapacita: 8 míst, 2,7 x 2,7 m (58 m2)

Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.

Provozovatel:
Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský, Ulrichovo náměstí 810, pracoviště Střelecká 824, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:
ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva a příležitostný prodej ve smyslu tohoto nařízení čl. 3 bodu 11, písm. a). Při nevyužití kapacity tržiště může odbor živnostenský Magistrátu města Hradec Králové vydat mimořádné povolení k prodeji i jiného sortimentu.

Zásobování: viz čl. 6 tohoto nařízení

5) TRŽIŠTĚ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA DRUŽBA (pozemek č. 14/1, k.ú. Slezské Předměstí ulice – Myslivečkova)

Vybavení: nádoby na odpadky,

Kapacita: 17 x 3 m (51 m2)

Doba prodeje: celoroční Po - Pá 6,00 - 19,00 hod. léto So 6,00 - 13,00 hod. Po - Pá 7,00 - 18,00 hod. zima So 7,00 - 13,00 hod.

Provozovatel:
Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský, Ulrichovo náměstí 810, pracoviště Střelecká 824, 502 10 Hradec Králové, který prostřednictvím zodpovědné osoby vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa. Povolený sortiment: ovoce, zelenina, med, vejce, sadba, květiny, okrasné dřeviny, chvojí, jmelí, koření (jen v originálním balení), drobné výrobky z proutí a dřeva a příležitostný prodej ve smyslu tohoto nařízení čl. 3 bodu 11, písm. a). Při nevyužití kapacity tržiště může odbor živnostenský Magistrátu města Hradec Králové vydat mimořádné povolení k prodeji i jiného sortimentu.

Zásobování: viz čl. 6 tohoto nařízení

B) ROZDĚLENÍ MÍST PRO PRODEJ NA POZEMCÍCH V SOUKROMÉM VASTNICTVÍ

6. TRŽIŠTĚ V ULICI S.K.NEUMANNA U ČP. 948 (dvorní část - pozemek č. 899/1 a 899/2, k.ú. Pražské Předměstí)

Vybavení: nádoby na odpadky, veřejné WC

Kapacita: 22 pevných stánků 1,8 x 5 m (198,0 m2) 2 pevné stánky 1,8 x 4 m ( 14,4 m2)

Doba prodeje: celoroční Po - Pá 8,00 - 18,00 hod. léto So 8,00 - 12,00 hod. Po - Pá 9,00 - 16,00 hod. zima So 9,00 - 12,00 hod.

Provozovatel:
Them Nguyen, Jana Masaryka 1362/17, Hradec Králové, který vydává povolení k prodeji na tomto tržišti a přiděluje prodejní místa.

Povolený sortiment:
obuv, textilní a průmyslové zboží

Zásobování: viz čl. 6 tohoto nařízení

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty