Nařízení č. 1/2001 města Hradec Králové

o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové

Rada města Hradec Králové podle § 102 odst. (2) písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením § 23 odst. (1) písm. a) a písm.c) a odst. (4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů schválila svým usnesením ze dne 20. února 2001 vydat toto obecně závazné nařízení.

Článek 1
Předmět úpravy

Nařízení vymezuje oblasti města, ve kterých lze určené místní komunikace nebo jejich úseky užít jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,

2) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti (dále jen k stání silničního motorového vozidla oprávněné osoby).

Článek 2
Vymezené oblasti

Oblasti města, ve kterých lze určené místní komunikace (nebo jejich úseky) užít jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou se vymezuje oblast takto : na západě ohraničená železniční tratí a hlavním nádražím ČD, na severu ulicí Antonína Dvořáka, ulicí M. D. Rettigové a Gočárovým okruhem, na západě ulicí Okružní až po Orlický most, na jihu řekou Orlicí k soutoku a řekou Labe až po Pražský most a dále ulicí V Lipkách a ulicí Jiřího Purkyně,

2) k stání silničního motorového vozidla oprávněné osoby se vymezují takto :

a) lokalita Velkého náměstí a Malého náměstí vyznačená příslušným dopravním značením;
oblast pro oprávněné osoby se zde rozšiřuje na celé území Městské památkové rezervace ( dále jen MPR) tj. na oblast ohraničenou ulicí Československé armády a ulicí A. Komenského,

b) lokalita pod silničním nadjezdem přes ulici Pospíšilovu (ulice Okružní) vyznačená příslušným dopravním značením;
oblast pro oprávněné osoby se zde rozšiřuje na celou přilehlou oblast ohraničenou na severu ulicí Buzuluckou, na východě ulicí Na Střezině a ulicí Okružní, na jihu ulicí Víta Nejedlého, na západě ulicí Švendovou,

3) místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž bylo již v době před nabytím účinnost tohoto nařízení stání silničních motorových vozidel zpoplatňováno, se pokládají za určené ve smyslu výše uvedeném,

a) určení každých dalších místních komunikací nebo jejich úseků, na nichž bude stání vozidel zpoplatňováno, schvaluje rada města,

b) návrh na určení předkládá jejich správce tj. Technické služby Hradec Králové po projednání s příslušným orgánem Policie ČR příslušnému silničnímu správnímu úřadu,

c) určené místní komunikace nebo jejich úseky budou označeny DZ „Parkoviště s parkovacími hodinami“ a dodatkovou tabulkou s vyznačením provozní doby, případně označením „ Placené parkoviště “.

Článek 3
Podmínky pro stání vozidel

1) Na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích je stání vozidel na dobu časově omezenou povoleno po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání. Kontrolní lístek z parkovacího automatu musí být po celou dobu stání vozidla viditelně umístěn za čelním sklem vozidla a při pohledu do vozidla čitelný.
V případě parkoviště s fyzickým výběrčím je povoleno stání vozidlům po zaplacení parkovací sazby a na dobu příslušnou této sazbě.

2) Vozidlům v držení oprávněných osob:

a) z oblasti MPR je povoleno stání na parkovištích s parkovacími hodinami v prostoru Velkého a Malého náměstí na základě parkovací karty, která musí být po dobu stání v době provozu parkovacího automatu viditelně umístěna za čelním sklem vozidla a při pohledu do vozidla čitelná

b) z oblasti ohraničené ulicí Buzuluckou, ulicí Na Střezině, ulicí Okružní, ulicí Víta Nejedlého a ulicí Švendovou je umožněno stání na parkovišti pod silničním nadjezdem ulice Pospíšilovy ( ulice Okružní ) na základě parkovací karty, která musí být po celou dobu stání viditelně umístěna za čelním sklem vozidla a při pohledu do vozidla čitelná.

Článek 4
Podmínky získání parkovací karty

1) Parkovací kartu mohou obdržet pouze oprávněné osoby ( dle čl. 1. odst. 2 )

a) v případě podnikajících oprávněných osob na základě předložení dokladu o sídle nebo dokladu o provozovně

b) v případě ostatních oprávněných osob na základě předložení občanského průkazu ( osoby mající nájemní smlouvy na byt na dobu trvání delší jak 6 měsíců se posuzují pro tento případ stejně jako osoby mající trvalý pobyt ) a technického průkazu.

2) Každému splňujícímu podmínky dle odst. 1) může být vydána jedna parkovací karta.

3) Oprávněná osoba je povinna zaplatit cenu za vydání parkovací karty.

4) Vydáváním karet je zmocněna Městská policie.

5) Parkovací karty se vydávají s platností 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a jeden rok.

Článek 5
Sankce

Kontrolou dodržování tohoto nařízení je pověřena Městská policie Hradec Králové. Porušení tohoto nařízení bude považováno za přestupek proti veřejnému pořádku ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1) Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001

2) Zrušuje se vyhláška č. 11/1998 města Hradec Králové o placeném stání na místních komunikacích, vyhláška č. 5/1999, která mění a doplňuje vyhlášku č. 11/1998 a vyhláška 1/2000, kterou bylo vyhlášeno úplné znění vyhlášky o placeném stání na místních komunikacích.

3) Cena za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města Hradce Králové na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích je stanovena samostatným nařízením č. 2/2001 města Hradec Králové.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty