Matrika narození

vedení knih narození, přidělování rodných čísel, vyhotovení prvopisů rodných listů při narození dítěte a duplikátů, zápisy do Zvláštní matriky Brno při narození dítěte (občan ČR) v zahraničí, spolupráce se zastupitelskými úřady cizích států, uznávání otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením i po narození dítěte

Rodný list

Matriční úřad vystaví po obdržení hlášení o narození od příslušného zdravotnického zařízení nebo ústního oznámení o narození dítěte rodný list ve lhůtě 30 dnů, kdy tento je po zpracování v průběhu této lhůty zaslán doporučeně do vlastních rukou rodičům dítěte.

K určení otcovství před narozením nebo po narození dítěte je třeba:

 • dostavit se společně osobně na matriku narození (matka i otec dítěte)
 • předložit občanské průkazy rodičů, rodné listy rodičů
 • ženy před porodem předloží těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • při určení otcovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost registrovaného tlumočníka 
 • UPOZORNĚNÍ PRO CIZINCE

  Podle § 57 odstavce zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů § se listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis, dodatečný zápis, anebo dodatečný záznam v matriční knize, nebo opravu zápisu v matriční knize, předkládají s úředním překladem do českého jazyka. Tyto listiny musí být opatřeny potřebnými ověřeními dle § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

  Přesné informace vám poskytnou pracovnice matriky.

Které doklady vzít do porodnice:

 • provdané ženy - občanský průkaz, oddací list, fotokopii OP manžela a prohlášení rodičů o jménu dítěte
 • svobodné ženy - občanský průkaz, svůj rodný list a prohlášení rodičů o jménu dítěte
 • rozvedené ženy - občanský průkaz, rodný list a soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci a prohlášení rodičů o jménu dítěte
 • ovdovělé ženy - občanský průkaz, úmrtní list manžela a prohlášení rodičů o jménu dítěte

Prohlášení o jménu dítěte předloží matka vyplněné a podepsané oběma rodiči.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty