Matrika manželství

vedení knih manželství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství, příprava podkladů pro svatební obřady, organizace a provádění svatebních obřadů, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví

Oddávací dny na rok 2018

Radou města stanovena doba k uzavření manželství: pouze pátek a sobota 9.00 - 14.00 hod.

Místo určené radou města k uzavření manželství: obřadní síň v Domě u Špuláků a obřadní síň v budově magistrátu města.

UPOZORNĚNÍ

V případě obsazených oddávacích termínů je možné po domluvě s matrikou povolit uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost. Za tyto mimořádné svatební obřady byly usnesením rady města schváleny provozní poplatky, včetně níže uvedeného ceníku.

Ceník provozních poplatků za svatební obřady platný od 1. 7. 2013

K uzavření manželství je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství - k vyzvednutí i na každém matričním úřadu
 • občanské průkazy obou snoubenců
 • rodné listy obou snoubenců
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Doklady potřebné k uzavření manželství pro cizince: 

 •  rodný list
 •  doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 •  vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6  měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci , že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • doklad o trvalém bydlišti
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR,  to neplatí jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

UPOZORNĚNÍ

 • Seznam států Evropské unie
 • Státy evropského hospodářského prostoru - uzavření smlouvy mezi Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a EU - jsou to tyto státy - Island,  Lichtenštejnsko, Norsko - nejsou členy EU a Švýcarsko, které rovněž není členem EU, ale upravuje svou spolupráci s EU bilaterálními dohodami.
 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Podrobnější informace podáme na matrice.Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice.

doporučení: o dokladech ke sňatku s cizincem se informujte vždy na matrice manželství

 

Uzavření manželství před příslušným orgánem církve:

§ 29 Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

§ 666 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku 

K vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,-- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,-- Kč
uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,-- Kč
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500,-- Kč

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty