Legislativa využívaná v krizovém řízení

Článek odkazuje na legislativu, která může být využívána v ochraně obyvatelstva nebo krizovém řízení při řešení následků mimořádných událostí nebo krizových situací.

Níže uvedené legislativní akty si můžete vyhledat na těchto stránkách:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Poznámka: níže uvedené legislativní akty je nutné vnímat v jejich aktuálním znění

Krizová legislativa:

Úprava zákonných norem o IZS (č.239/2000 Sb.), krizovém řízení (č.240/2000 Sb.) a hospodářských opatřeních pro krizové stavy (č.241/2000 Sb.), vznikla na základě operativní potřeby krizového managementu.

Za základ úprav bylo vzato stávající znění nejfrekventovanějších zákonů krizového managementu, které bylo upraveno dle znění zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (Části 61, 62 a 110).

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů:

Definuje integrovaný záchranný systém, mimořádné události, záchranné a likvidační  práce,  ochranu obyvatelstva, zařízení civilní ochrany, věcnou a osobní pomoc, specifikuje použití a složky systému, postavení a úkoly ústředních a územních  orgánů, organizaci záchranných a likvidačních prací v místě zásahu, práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech, výjimky, sankce, náhrady, finanční zabezpečení a ostatní kategorie integrovaného záchranného systému.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů:

Uvádí základní pojmy krizových opatření, definuje jako krizový stav - stav nebezpečí, vyjmenovává krizové orgány jednotlivých stupňů, z hlediska pravomocí krizových orgánů popisuje jejich povinnosti a práva i za krizových stavů, dále práva a povinnosti právnických a subjektů kritické infrastruktury a fyzických osob, sankce při nesplnění povinností, řízení k náhradám výdajů, škod apod.

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně  některých souvisejících zákonů:

Zabývá se vymezením základních pojmů k hospodářským opatřením pro krizové stavy, působností orgánů v systému těchto opatření, charakterizuje tento systém v rovině nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, zmiňuje možnosti regulačních opatření, úkoly kontroly, sankce aj.

Základní legislativní akty

 • č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • č. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Mezinárodní legislativní akty

 • Severoatlantická smlouva (Washington, D.C., 4. dubna 1949)
 • č. 168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977

Legislativa k státoprávnímu uspořádání

 • č. 36/1960 Sb., Zákon o územním členění státu
 • č. 2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze
 • č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • č. 314/2002 Sb., Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • č. 388/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • č. 564/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

Legislativa krizového managementu

 • č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 • č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
 • č. 281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Havarijní připravenost - ochrana obyvatelstva, požární ochrana, integrovaný záchranný systém

 • č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně
 • č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky
 • č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
 • č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany
 • č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • č. 69/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 • č. 35/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
 • č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • č. 23/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
 • č. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Obnova postiženého území

 • č. 12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • č. 186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Legislativa hospodářských opatření pro krizové stavy

 • č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Ropná bezpečnost

 • č. 189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
 • č. 165/2013 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Legislativa prevence závažných havárií

 • č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • č. 225/2015 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • č. 226/2015 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • č. 227/2015 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • č. 228/2015 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí,  o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • č. 229/2015 Sb., Ministerstva životního prostředí, o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Legislativa zdravotnictví

 • č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • č. 374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě

Ochrana veřejného zdraví

 • č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • č. 252/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • č. 537/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem 
 • č. 195/2005 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • č. 137/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • č. 473/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Ochrana před povodněmi a zásobování pitnou vodou

 • č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
 • č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • č. 216/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • č. 236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území

Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší)

 • č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí
 • č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí
 • č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
 • č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší ve znění zákonů č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb. a č. 382/2015 Sb.
 • č. 205/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • č. 377/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
 • č. 553/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti

Jaderná bezpečnost

 • č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
 • č. 11/1999 Sb., Nařízení vlády o zóně havarijního plánování
 • č. 195/1999 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
 • č. 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně
 • č. 318/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
 • č. 319/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
 • č. 419/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech

Legislativa chemických látek a zákazu chemických zbraní

 • č. 19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
 • č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • č. 1272/2008 nařízení (ES), o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP
 • č. 281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 • č. 474/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se provádí zákon č.281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Odpadové hospodářství

 • č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • č. 94/2016 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • č. 374/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
 • č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.

Rostlinolékařská péče

 • č. 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 215/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
 • č. 327/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Veterinární péče

 • č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • č. 298/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
 • č. 289/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
 • č. 329/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o informačním systému Státní veterinární správy

Energetika

 • č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření s energií
 • č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • č. 345/2012Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • č. 19/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
 • č. 344/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
 • č. 80/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 • č. 79/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 • č. 225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování následků stavu nouze v teplárenství

Doprava

 • č. 64/1987 Sb., Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • č.111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě
 • č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách
 • č. 114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě
 • č. 173/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah
 • č. 13/1997 Sb ., Zákon o pozemních komunikacích
 • č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví
 • č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
 • č. 175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
 • č. 1/2000 Sb., Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
 • č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • č. 478/2000 Sb.,  Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • č. 376/2006 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách
 • č. 8/1985 Sb., Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí  o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Legislativa komunikačních a informačních systémů

 • č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • č. 317/2014 Sb., Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Bankovnictví a financování

 • č. 6/1993 Sb., Zákon o České národní bance
 • č. 58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 111/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
 • č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • č. 5/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 • č. 410/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Zákon o státním rozpočtu

Bezpečnost a veřejný pořádek

 • č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím
 • č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích
 • č. 325/1999 Sb., Zákon o  azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu)
 • č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • č. 216/2002 Sb., Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
 • č. 221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců

Branná legislativa

 • č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky
 • č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky
 • č. 280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
 • č. 51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

Ochrana utajovaných informací a ochrana osobních údajů

 • č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • č. 523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor
 • č. 432/2011 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • č. 525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
 • č. 405/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o průmyslové bezpečnosti
 • č. 363/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
 • č. 529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Ostatní související legislativa

 • č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • č. 198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
 • č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Související usnesení vlády, směrnice a metodické pokyny

 • Usnesení vlády České republiky č. 461 ze dne 12. května 2003 k základnímu systému ochrany občanů ČR před vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví
 • Usnesení vlády České republiky č. 1214 ze dne 21. září 2005 k optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 1194 ze dne 22. října 2007 o Transformaci resortu Ministerstva obrany
 • Usnesení vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky č. 170 ze dne 25. února 2008 o Harmonogramu dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury
 • Usnesení vlády České republiky č. 7 ze dne 9. ledna 2008 k Informaci o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 859 ze dne 1. prosince 2010 k Vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013, s výhledem do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky č. 665 ze dne 8. září 2011 o Bezpečnostní strategii ČR
 • Usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 14. září 2011 o Pandemickém plánu České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 720 ze dne 27. září 2011 o Plánu obrany ČR
 • Usnesení vlády České republiky č. 781 ze dne 19. října 2011 o ustavení NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast
 • Usnesení vlády České republiky č. 785 ze dne 25. října 2011 o Národním akčním plánu ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
 • Usnesení vlády České republiky č. 934 ze dne 14. prosince 2011 k určení prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
 • Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-76085-1/PO-OKR-2011)
 • Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-140690-1/PO-OKR-2011)
 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním (ZP 23/2001)
 • Výklad k vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (30 554/2001 - 20)
 • Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Správa státních hmotných rezerv, schváleno usnesením vlády č. 14/2012)
 • Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro ÚSÚ, KÚ, HZS a ORP  (Správa státních hmotných rezerv, 2013)
 • Metodika při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro právnické a podnikající fyzické osoby (Správa státních hmotných rezerv, 2013)
 • Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje a obce s rozšířenou působností (Správa státních hmotných rezerv, 2014)
 • Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011  ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011)
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 3 ze dne 20. června 2011)
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011)
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (r. 2005)
 • Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 6)
 • Směrnice ministerstva vnitra ze dne 27.10.2003 č.j.: MS-1662/4-2003 k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 9)
 • Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2004)
 • Koncepce chemické služby HZS ČR (2005)
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty