Lávka u Zimního stadionu

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zimního stadionu v Hradci Králové, která se uvažuje přibližně v místě původního přívozu, zajistí příjemné, rychlé a zejména bezpečné nemotorové propojení jižní části města s jeho vlastním centrem. Bude tak součástí jedné z plánovaných páteřních cyklistických tras města vedoucí z II. silničního okruhu (křižovatky Mileta) k vlastnímu historickému jádru města.

Logicky zde byla zohledněna nejen potřeba každodenní dopravy mezi centrem a největším hradeckým sídlištěm, ale i atraktivita Jiráskových sadů a řeky Orlice. Svůj význam má samozřejmě i blízkost postupně vznikajícího areálu hradecké univerzity a plánovaného kampusu u Fakultní nemocnice.

Pohled z Jiráskových sadů

Topos ( z technické zprávy )

Chápeme-li město jako koláž z historických událostí, potom patří Hradec Králové na soutoku Labe a Orlice k urbanistickým organismům, pro něž tato metafora platí v míře zcela mimořádné. Fragmenty středověku smíšené s barokem antireformace a s fortifikační architekturou tereziánsko-josefínské doby tvoří nezaměnitelné kulturní prostředí, které podává svědectví nejen o dějinných událostech evropského významu, ale i především o vyspělé architektuře, jejíž kontinuita, zahrnující stavby Josefa Gočára, Jana Kotěry aj. i špičková díla klasické moderny, je dodnes nepřerušena. Pokračovat v této kontinuitě na úrovni tak vysoké znamená postupovat obezřetně, s citlivostí, respektem a kázní. Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici mezi Jiráskovými sady a univerzitním kampusem je jak svou exponovanou polohou v centru města tak i svým poměrně značným rozpětím stavebním dílem, pro nějž jsou výše uvedené podmínky víc než závazné.

          lavka_1   situace - ortofotomapa   lavka_2

Typus

Mostní stavitelství je více než jiný obor oborem multidisciplinárním. Vyžaduje komplexní systémové řešení, které bere v úvahu nejen technické a technologické aspekty, ale i otázky ekonomické (tj. vedle pořizovacích investičních nákladů i náklady provozní, náklady na údržbu, případnou rekonstrukci atd.), estetické a funkční. Po důkladném zvážení všech těchto kritérií zvolili autoři lehkou montovanou ocelovou konstrukci, jejíž přednosti jsou následující:

    o    minimalizace investičních nákladů volbou jednoduchého staticky určitého konstrukčního systému

    o    omezení "mokré stavby" na nezbytně nutné minimum (založení)

    o    dílenská prefabrikace všech konstrukčních dílů a omezení jejich rozměru vzhledem k požadavkům na transport a ochranu proti korozi žárovým pozinkováním

    o    minimalizace nákladů na údržbu žárovým pozinkováním všech nosných a nenosných dílů

    o    minimalizace nákladů případných oprav snadným montážním zásahem do modulární šroubované konstrukce

    o    rychlá a bezproblematická montáž s minimálními nároky na použití náročných zdvihadel a provedení pomocných konstrukcí

    o    minimalizace zásahu do prostředí maximálním odhmotněním navržené konstrukce

Zavěšené konstrukční systémy, které jsou v obdobných případech obvyklou volbou, autoři zavrhli, neboť považují dominantu nosného pylonu v daném prostředí (zejména v ohledu na zeleň Jiráskových sadů) za nežádoucí a zvolili systém dvoudílného vzpínadlem ztuženého trámu. 

          Plan_1  Plan_2   Plan_3

Popis konstrukce

Zvolená konstrukce sestává ze dvou vzpínadlových nosníků, které jsou spojeny v horním pásu kloubem a v pásu dolním pětistranným tažným polygonem ve tvaru ploché paraboly. Tlačnými prvky mezi horním a dolním pásem jsou v kolmé rovině dvě vzpěry ve tvaru písmene „V“ a v místě středního kloubu dvě šikmé vzpěry, tvořící s táhlem dolního pásu rovnostranný trojúhelník. Takto složený vzpínadlový nosník se opakuje třikrát za sebou v odstupu 2,25 m, táhla v polygonu dolního pásu jsou pod každým nosníkem zdvojena. Příčnou tuhost konstrukce zajišťují tlačné distanční trubky a plošné zavětrování jak ve vodorovné rovině mostovky, tak i v kolmé rovině střední tlačné vzpěry. Cílem bylo vytvořit lehkou konstrukci s pokud možno malou statickou výškou, s jasnou čitelností tlačných a tažných prvků a s jednoduchou mechanikou, která je i „neškolenému zraku“ snadno přístupná. Pro zdůraznění lehkosti konstrukce a její jasné čitelnosti ze všech pohledových úhlů zvolili autoři pro povrch mostovky pororošt.

           Plan_4    Plan_5    Plan_6    Plan_7

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty