Kuratela dětí a mládeže

Pomoc s řešením nepříznivých sociálních podmínek, výchovných vlivů a další.

Činnost kurátorů pro mládež oddělení SPOD MM HK spočívá zejména v poskytování pomoci dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Působnost pracovníků oddělení  - zde zjistíte kdo z níže uvedených pracovníků spravuje jaký územní obvod.   

Kurátoři pro mládež dále provádějí opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Kurátoři pro mládež pomáhají a dohlížejí zejména na děti:

 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

Kurátoři dále:

 • zaměřují svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
 • zaměřují svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
 • sledují u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
 • věnují pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 • zabraňují pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 • nabízejí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 • spolupracují se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti,
 • upozorňují krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 • spolupracují s krajskými pobočkami Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti,
 • usměrňují péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami,
 • pomáhají dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování,
 • jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu,
 • volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení,
 • řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje.
 • analyzují situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhují preventivní opatření,
 • účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestních řízení vedených proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí,
 • spolupracují s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 • pomáhají dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • zajišťují návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Další užitečné informace naleznete ZDE

Zde se dozvíte, kdo z níže uvedených pracovníků spravuje jaký územní obvod.   

Seznam pracovníků oddělení - kurátorů pro mládež  

Kontakt

e-mail

kancelář

telefon

495 707 xxx

mobil

Bábíková Jana, Bc.

Jana.Babikova@mmhk_cz

č.31, přízemí

495 707 361

725 644 253

Čužnová Veronika, Bc.

Veronika.Cuznova@mmhk_cz

č.32, přízemí

495 707 389

725 644 291

Jakubec Lukáš, Mgr.

Lukas.Jakubec@mmhk_cz

č.32, přízemí

495 707 384

725 644 291

Jeníková Ivana, Mgr.

Ivana.Jenikova@mmhk_cz

č. 49/A, přízemí

495 707 362

725 644 252

Kocourková Ivana, Bc.

Ivana.Kocourkova@mmhk_cz

č.31A, přízemí

495 707 368

725 644 274

Kratochvíl Jiří, Bc.

Jiri.Kratochvil@mmhk_cz

č.49/A, přízemí

495 707 369

725 644 252

Pelová Šárka, Bc.

Sarka.Pelova@mmhk_cz

č.31A, přízemí

495 707 372

725 644 274

Užitečné odkazy:

Školní poradenské středisko Mozaika - pedagogicko-poradenské pracoviště, určené zejména pro diagnostiku sociálních vztahů mezi žáky a klimatu v třídních kolektivech.

Dětské krizové centrum NOMIA (DKC) - krizová intervence, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství, psychoterapeutické konzultace (individuální, párové, rodinné), asistovaný styk a doprovázení.

Středisko výchovné péče Návrat - výchovné (rodinné) poradenství, krizová intervence, individuální a rodinná psychoterapie, psychologické vyšetření a diagnostika, kazuistické a metodické konzultace.

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - diagnostická a terapeutická činnost, odborné konzultace.

Edice Radnice - nabídka sociálních služeb a užitečných informací.

Základní informace k novým formám závislostí a závažným poruchám

Právní pomoc nemajetným občanům  - zajišťuje Česká advokátní komora. Systém poskytování právní pomoci je koordinován z Brna, žadatelé musí vyplnit žádost a zaplatit poplatek ve výši 100 Kč.

Bezpečně na internetu, ochrana osobních údajů - leták (*.pdf)

Nízkoprahová zařízení:

Salinger, Modrý pomeranč - pomoc dětem a mladým lidem s jejich problémy a starostmi, pomoc se školou, oblast prevence.

Prostor Pro - programy pro děti, mladé lidi, rodiny, školy a pro každého z Vás.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty