Krizové stavy

Článek podává základní informaci o rozdělení krizových stavů, příčin, pro které jsou jednotlivé krizové stavy vyhlašovány a kdo je oprávněn jednotlivé krizové stavy vyhlašovat.

Krizovými stavy jsou:

  • stav nebezpečí
  • nouzový stav
  • stav ohrožení státu

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit pro území kraje nebo jeho část, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek a  životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

Stav nebezpečí vyhlašuje hejtman kraje. Vymezení stavu nebezpečí a dále pravidla pro rozhodnutí o stavu nebezpečí, jeho zveřejnění, trvání a zrušení včetně kompetencí vlády upravuje § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a  o změně některých zákonů (krizový zákon).

Nouzový stav může vláda ČR vyhlásit v případě vzniku mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek.

Stav ohrožení státu se vyhlašuje pro omezené nebo celé území státu. Může ho vyhlásit Parlament ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost nebo demokratické základy státu. Podmínky a kompetence parlamentu a vlády pro jejich vyhlášení, vymezení trvání nebo zrušení upravuje Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti České republiky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty