KONCEPT Územního plánu Hradce Králové

Koncept UPHK Předkládáme Vám koncept nového Územního plánu Hradce Králové k veřejnému projednání. Koncept obsahuje dvě varianty, které se od sebe liší rozdílným řešením dopravní infrastruktury a na ni navazujícím uspořádáním území v těchto následujících lokalitách:

  • - směrové vedení přeložky silnice I/11 Severní tangenta,
  • - území v okolí radiály Nová Pražská,
  • - území v okolí radiály Nová Zelená,
  • - ukončení Koutníkovy ulice,
  • - území v okolí Věkošské radiály a letištního bulváru,
  • - území v okolí křižovatky Bláhovka a
  • - Jižní propojení Třebešské a Rašínovy radiály.

Kliknutím na odkaz níže se dostanete na mapový server MMHK, který umožňuje interaktivní prohlídku grafické části konceptu ÚPHK s možností vyhledávání pozemků:

K O N C E P T   Ú P H K - mapa v novém okně


Popis částí konceptu územního plánu aneb co kde najdete

Dosud jsme byli zvyklí, že územní plán se dělil na závaznou a směrnou část. Koncept územního plánu se nově dělí na část výrokovou a část odůvodnění.

Obě základní části obsahují textovou a grafickou část.

Ve výrokové části najdete navržené řešení konceptu – konkrétně stanovené požadavky na koncepci uspořádání a rozvoje města zejména urbanismu (v hlavním výkrese a ve výkrese urbanistická koncepce), krajiny, dopravní a technické infrastruktury, vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření. Dále funkční členění území (v hlavním výkrese) včetně podmínek využití jednotlivých ploch (v textové části).

V části odůvodnění najdete zdůvodnění navrženého řešení konceptu – konkrétně popisy a vyhodnocení důvodů, které vedly projektanta k navrženému řešení; omezující limity v území (v koordinačním výkrese), popis a rozdíly variant konceptu, vyhodnocení splnění jednotlivých bodů zadání včetně vyhodnocení připomínek a podnětů veřejnosti podaných k zadání územního plánu, posouzení vlivů konceptu územního plánu na životní prostředí (tzv. SEA), posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000, rozbor udržitelného rozvoje území.


TABULKA VÝKRESŮ A TEXTOVÝCH ČÁSTÍ obou variant konceptu. Kliknutím na odkazy si můžete jednotlivé dokumenty ve formátu PDF uložit do svého počítače.

V A R I A N T A   I

 

V A R I A N T A   II

Ú Z E M N Í   P L Á N  -  V Ý R O K

TEXTOVÁ ČÁST    TEXTOVÁ ČÁST
Územní plán (textová část)   Územní plán (textová část)
   Příloha č. 1 - Tabulky ploch      Příloha č. 1 - Tabulky ploch
 
GRAFICKÁ ČÁST   GRAFICKÁ ČÁST
A.1 Výkres základního členění území   A.1 Výkres základního členění území
A.2.1. Hlavní výkres   A.2.1. Hlavní výkres
A.2.2. Urbanistická koncepce  A.2.2. Urbanistická koncepce
A.2.3. Koncepce uspořádání krajiny   A.2.3. Koncepce uspořádání krajiny
A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury   A.2.4. Koncepce dopravní infrastruktury
A.2.5. Koncepce technické infrastruktury   A.2.5. Koncepce technické infrastruktury
A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření   A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
 

O D Ů V O D N Ě N Í   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

TEXTOVÁ ČÁST   TEXTOVÁ ČÁST
Textová část odůvodnění
  Textová část odůvodnění
   Příloha č. 1 - Tabulka ÚSES
     Příloha č. 1 - Tabulka ÚSES
   Příloha č. 2 - ZPF
     Příloha č. 2 - ZPF
   Příloha č. 3 - Vypořádání podnětů (+)
     Příloha č. 3 - Vypořádání podnětů (+)
   Příloha č. 4 - Vyhodnocení připomínek (+)
     Příloha č. 4 - Vyhodnocení připomínek (+)
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Část A - Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA)
Část B - Vyhodnocení vlivů územního plánu na lokality soustavy NATURA 2000
Část C-F - Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
 
GRAFICKÁ ČÁST   GRAFICKÁ ČÁST
B.1 Výkres širších vztahů   B.1 Výkres širších vztahů
B.2 Koordinační výkres  B.2 Koordinační výkres
B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 

 

(+)  Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou v tabulce veřejně zpřístupněny údaje o podatelích připomínek.


ZPĚT na hlavní stránku informací o novém ÚPHK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty