Komunitní plánování

Zde se máte možnost dozvědět potřebné informace o sociálních službách ve městě Hradci Králové, o tom, jak jsou služby ve městě plánovány a jaké jsou priority města v této oblasti.  Prostřednictvím těchto stránek nebo níže uvedeného kontaktu máte možnost se do plánování sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové zapojit a stávající podobu sítě služeb ovlivnit.

5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2016 - 2018

Letáky s adresáři sociálních služeb a navazujících aktivit:

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hradec Králové

Image

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje v období od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2019 službu „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hradec Králové“ v rámci projektu "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje", na jehož realizaci získal Královéhradecký kraj finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002819. 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu, zaměstnanci veřejné správy kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

V rámci projektu město realizuje následující dílčí projektové aktivity:

  • Analýza vybraných sociálních služeb
  • Analýza bytového fondu ve městě
  • Zvýšení odbornosti pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
  • Podklad pro tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb
  • Vzdělávání neformálních pečujících a osvětová činnost v oblasti podpory osob s demencí

AKTUÁLNÍ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK PRO PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Úvahy o pojetí zdravotně sociálních služeb pro seniory

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc., geriatr, gerontolog

popis přednášky a reakce hostů

Problematika ohrožených dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Mgr. Agáta Havlíková, MPSV, lokální síťař SPOD pro Hradec Králové

popis přednášky a reakce hostů

Možnosti spolupráce nestátních neziskových organizací s orgány sociálně-právní ochrany dětí 

Mgr. Agáta Havlíková, MPSV, lokální síťař SPOD pro Hradec Králové 

popis přednášky a reakce hostů

Povinnosti realizátorů sociálních služeb ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

PhDr. Ondřej Moravčík, Policie ČR

popis přednášky a reakce hostů

Nutriční podpora nemocných s demencí

prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc., přednosta Kliniky gerontologické a metabolické FN HK

popis přednášky a reakce hostů

Úvod do mediace

Mgr. Kateřina Kábelová, Laxus, z.ú.

popis přednášky a reakce hostů

Inspekce sociálních služeb

Mgr. Jana Černá

popis přednášky a reakce hostů

Krize a vedení klienta ke změně

Mgr. Miroslav Bubeník Bth., ředitel NOMIA, z.ú.

popis přednášky a reakce hostů

Projektové metody při práci s dětmi v krizi Mgr. Miroslav Bubeník Bth., ředitel NOMIA, z.ú. popis přednášky a reakce hostů
Co jste vy, byli jsme i my - co jsme my, budete i vy. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD., psycholog popis přednášky a reakce hostů
Práce se sexualitou v sociálních službách Petr Eisner, DiS.

popis přednášky a reakce hostů

Práce se sexualitou v sociálních službách II. Petr Eisner, DiS.

popis přednášky a reakce hostů

Psychiatrické minimum - úvod do problematiky MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví, z.s.

popis přednášky a reakce hostů

Psychiatrické minimum - praktické možnosti práce s klientem Mgr. Martin Halíř, Péče o duševní zdraví, z.s.

popis přednášky a reakce hostů

Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

popis přednášky a reakce hostů

Duševní poruchy komplikující péči o seniory - příznaky, léčba a prognóza MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.

popis přednášky a reakce hostů

Šikana Mgr. Jiří Maléř

popis přednášky a reakce hostů

Jak pracovat s dítětem při úmrtí v rodině

Bc. Lenka Pumrová

popis přednášky a reakce hostů

Etika v práci s lidmi

Mgr. Michal Klapal

popis přednášky a reakce hostů

Práce se zadluženým klientem

Dr. Roman Binder

popis přednášky a reakce hostů

Jak si kdo ustele, tak si lehne. Apropos, jak si stele naše generace?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.   popis přednášky a reakce hostů

GDPR - ochrana osobních údajů

Jaromír Novotný popis přednášky a reakce hostů

GDPR - ochrana osobních údajů v praxi

Jaromír Novotný popis přednášky a reakce hostů

Seniorská skupina neexistuje, všichni se dožijeme 150 let a je jedno kde. Aneb alternativní realita stárnutí z pohledu sociologa.

 Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. popis přednášky a reakce hostů

Ergoterapie…cesta k soběstačnosti

Mgr. Kateřina Závodní popis přednášky a reakce hostů

Jak bojovat s šikanou prakticky

Mgr. Jiří Maléř popis přednášky a reakce hostů

Trestné činy páchané na seniorech.

Senioři jako oběť trestné činnosti.

PhDr. Jan Hubert popis přednášky a reakce hostů

Náboženství v české společnosti. Současný stav,
možná rizika a návrhy na řešení obtíží

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D

popis přednášky a reakce hostů

Více informací o projektu je uvedeno na stránkách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

 

Image

Image

Kontakt :

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
Mgr. Tereza Karásková
502 00 Hradec Králové
tel. +420 495 707 326, e-mail: Tereza.Karaskova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty