STANDARDY KVALITY OSPOD Magistrátu města Hradec Králové

odkaz na dokumenty

Právní úprava: 

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
  • § 9a, odst. 3 zákona o SPOD – orgány sociálně-právní ochrany jsou povinny se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. 
  • § 9a, odst. 4 zákona o SPOD - standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují:

          principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,

          standardy sociální práce s klientem,

          standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany,

          technickoprovozní zajištění sociálně-právní ochrany. 

  • Přechodná ustanovení zákona o SPOD určují termín pro vypracování a naplnění standardů kvality SPOD – účinnost od 1. 1. 2015. 
  • Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejm. příloha č. 1, která vymezuje soubor kritérií standardů kvality SPO při poskytování sociálně-právní ochrany orgány SPO. 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí byly na Magistrátu města Hradec Králové zpracovány realizačním týmem, speciálně vytvořeným pro tento účel, vedeným Mgr. Světluší Kotrčovou, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.  

Vytvořené standardy kvality SPOD jsou závazné pro všechny pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Související dokumenty a interní předpisy vztahující se k naplnění standardů kvality SPOD jsou revidovány jednou ročně, nejpozději k 31. 12. příslušného roku. Za provedení revize odpovídá vedoucí oddělení SPOD.  

Schéma provázanosti mezi legislativou vymezující sociálně-právní ochranu dětí,  jednotlivými kritérií standardů kvality SPOD, interními předpisy zaměstnavatele a interními postupy pracoviště SPOD MM HK

schema_SZ3.jpg

PŘEHLED písemných dokumentů a interních předpisů vztahujících se k naplnění Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.

Informace pro obecní úřady I. a II.

schema_SZ3.jpg

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty