B - Karty jevů

pdf A005_A006 památková rezervace - zóna včetně ochranného pásma, (409,67 kB)

pdf A007 krajinná památková zóna, (411,24 kB)

pdf A008 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma, (951,13 kB)

pdf A009 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma, (412,93 kB)

A010 památka UNESCO včetně ochranného pásma - NENACHÁZÍ SE

pdf A020 významný vyhlídkový bod, (410,97 kB)

pdf A021 územní systém ekologické stability, (691,14 kB)

A022 významný krajinný prvek registrovaný, pokud vyjádřen jinou položkou - NENACHÁZÍ SE

pdf A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud vyjádřen jinou položkou, (1,13 MB)

pdf A024 přechodně chráněná plocha, (532,88 kB)

A025 národní park včetně zón a ochranného pásma - NENACHÁZÍ SE

A026 chráněná krajinná oblast včetně zón - NENACHÁZÍ SE

pdf A027_A028_A029_A031 NPR, NPP, PP, PR, (553,41 kB)

pdf A030 přírodní park, (411,98 kB)

pdf A032 památný strom včetně ochranného pásma, (410,28 kB)

A033 biosférická rezervace UNESCO - NENACHÁZÍ SE

pdf A034 NATURA 2000 - evropsky významná lokalita, (596,52 kB)

pdf A035 NATURA 2000 - ptačí oblast, (411,47 kB)

pdf A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem, (407,94 kB)

pdf A037_A038_A039 lesy - kategorie, (1,04 MB)

pdf A040 vzdálenost 50m od kraje lesa, (1,59 MB)

pdf A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka, (984,18 kB)

pdf A042 hranice biochor, (529,29 kB)

pdf A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, (586,02 kB)

pdf A044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem, (438,04 kB)

pdf A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod, (419,35 kB)

pdf A046 zranitelná oblast, (559,19 kB)

pdf A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod, (826,29 kB)

pdf A048 vodní nádrž, (467 kB)

pdf A049a povodí vodního toku, rozvodnice - vymezení hydrologického povodí 1.řádu, (473,64 kB)

pdf A049b povodí vodního toku, rozvodnice - vymezení hydrologického povodí 2.řádu , (447,22 kB)

pdf A049c povodí vodního toku, rozvodnice - vymezení hydrologického povodí 3.řádu , (474,19 kB)

pdf A049d povodí vodního toku, rozvodnice - vymezení hydrologického povodí 4.řádu, (597,91 kB)

pdf A050a záplavové území - záplavové území s periodicitou 5 let (Q005), (511,16 kB)

pdf A050b záplavové území - záplavové území s periodicitou 20 let (Q020), (547,3 kB)

pdf A050c záplavové území - záplavové území s periodicitou 100 let (Q100), (554,43 kB)

pdf A051 aktivní zóna záplavového území, (544,95 kB)

A052 území určené k rozlivům povodní - NENACHÁZÍ SE

pdf A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem, (429,24 kB)

pdf A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany, (415,11 kB)

A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochr. pásem - NENACHÁZÍ SE

A056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa - NENACHÁZÍ SE

pdf A057 dobývací prostor, (564,19 kB)

pdf A058 chráněné ložiskové území, (540,33 kB)

A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry - NENACHÁZÍ SE

pdf A060 ložisko nerostných surovin, (587,67 kB)

pdf A061 poddolované území, (405,55 kB)

pdf A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik, (600,93 kB)

A063 staré důlní dílo - NENACHÁZÍ SE

pdf A064 staré zátěže území a kontaminované plochy, (413,84 kB)

pdf A065a oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (TV bez O3), (411,98 kB)

pdf A065b oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (TV včetně O3), (438,07 kB)

A066 odval, výsypka, odkaliště, halda - NENACHÁZÍ SE

pdf A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma, (419,58 kB)

pdf A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma, (846,29 kB)

pdf A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma, (418,21 kB)

pdf A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma, (592,46 kB)

pdf A071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma, (416,9 kB)

pdf A072 elektrická stanice včetně ochranného pásma, (469,31 kB)

pdf A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, (552,97 kB)

pdf A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma, (415,29 kB)

pdf A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma, (864,44 kB)

A077 ropovod včetně ochranného pásma - NENACHÁZÍ SE

pdf A078 produktovod včetně ochranného pásma, (423,31 kB)

pdf A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma, (429,24 kB)

pdf A080 teplovod včetně ochranného pásma, (424,66 kB)

pdf A081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma, (426,85 kB)

pdf A082 komunikační vedení včetně ochranného pásma, (1,22 MB)

A083 jaderné zařízení - NENACHÁZÍ SE

pdf A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami, (409,43 kB)

pdf A085 skládka včetně ochranného pásma, (413,85 kB)

pdf A086 spalovna včetně ochranného pásma, (414,02 kB)

pdf A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma, (412,99 kB)

pdf A088_A089_A090_A091_A092 silnice - kategorie, (485,96 kB)

pdf A094_A095 železniční dráha - kategorie, (454,16 kB)

A096 koridor vysokorychlostní železniční trati - NENACHÁZÍ SE

pdf A097 vlečka včetně ochranného pásma, (424,25 kB)

A098 lanová drána včetně ochranného pásma - NENACHÁZÍ SE

A099 speciální dráha včetně ochranného pásma - NENACHÁZÍ SE

A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma - NENACHÁZÍ SE

pdf A101 trolejbusová drána včetně ochranného pásma, (422,07 kB)

pdf A102 letiště včetně ochranných pásem, (430,11 kB)

pdf A103 letecká stavba včetně ochranných pásem, (519,41 kB)

A104 vodní cesta - NENACHÁZÍ SE

A105 hraniční přechod - NENACHÁZÍ SE

pdf A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka, (532,01 kB)

pdf A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma, (412,5 kB)

A108 vojenský újezd - NENACHÁZÍ SE

pdf A109 vymezené zóny havarijního plánování, (412,85 kB)

pdf A110 objekt civilní ochrany, (413,04 kB)

pdf A111 objekt požární ochrany, (410,93 kB)

pdf A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky, (411,04 kB)

A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria - NENÍ VYHLÁŠENO

pdf A114a jiná ochranná pásma - zájmová území VUSS a MV, (416,99 kB)

pdf A114b jiná ochranná pásma - ostatní, (435,48 kB)

A115 ostatní veřejná infrastruktura - NENACHÁZÍ SE

pdf A118a jiné záměry - významné oborové záměry dopravy, (533,97 kB)

pdf A118b jiné záměry - významné oborové záměry energetiky a spojů, (420,62 kB)

pdf A118c jiné záměry - významné oborové záměry zásobování vodou a kanalizace, (384,23 kB)

pdf A118d jiné záměry - významné oborové záměry vodního hospodářství, (411,63 kB)

pdf A118e jiné záměry - ostatní jiné záměry, (411,05 kB)

pdf A119a další dostupné informace - Migračně významná území, (411,76 kB)

pdf B022 podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru, (657,96 kB)

pdf B023 podíl orné půdy ze zemědělské půdy, (657,85 kB)

pdf B024 podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy, (658,47 kB)

pdf B025 podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědelské půdy, (658,34 kB)

pdf B026 podíl tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích, (658,89 kB)

pdf B027 podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru, (658,33 kB)

pdf B028 podíl vodních ploch na celkové výměře katastru, (658,11 kB)

pdf B029 podíl lesů na celkové výměře katastru, (657,99 kB)

pdf B030 koeficient ekologické stability KES, (658,59 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty