Jednotné kontaktní místo (JKM)

logo_JKM.jpg Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb. Tato pracoviště jsou součástí celoevropské sítě, v České republice byla zřízena na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů, tzn. v Královéhradeckém kraji je pouze jediné, a to na Živnostenském úřadě Magistrátu města Hradec Králové.

Jednotné kontaktní místo poskytuje:

 • informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech EU,
 • obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc.

Jednotné kontaktní místo předá žádost o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to:

 • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
 • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
 • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 

Jednotné kontaktní místo neprodleně předá podání, které obdrží příslušným správním orgánům, přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost.

Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho předáním příslušnému správnímu orgánu.

Poskytovatel služby je oprávněn pro předání podání podle a pro získání informací týkajících se poskytování služeb podle zvolit kterékoli jednotné kontaktní místo.

Přijetím zákona o volném pohybu služeb bylo českým podnikatelům umožněno získávat zakázky v zahraničí a dočasně nebo příležitostně podnikat v zahraničí na základě domácího podnikatelského oprávnění. V oblasti služeb jde o dvě svobody, které dohromady umožňují volný pohyb služeb na vnitřním trhu EU:

 • svobodu přeshraničního poskytování služeb - podniky mohou poskytovat své služby i v cizím státě EU, aniž by se musely buď ony, nebo jejich zákazník ze zahraničí kamkoli přemisťovat.
 • svobodu usazování - podniky EU mohou v libovolném státě Unie začít podnikat, usídlit se tam a provozovat svoji činnost za stejných podmínek jako tuzemské firmy.

V případě dotazů, týkajících se podnikání v rámci Evropské unie, se obracejte na kontaktní osobu pí. Helenu Šafránkovou, tel. +420 495 707 528, nejlépe elektronicky prostřednictvím jednoduchého formuláře JKM, který je automaticky odeslán na e-mail jkm@mmhk_cz .

Potřebné formuláře a další informace naleznete též na portále www.businessinfo.cz

businessinfo_logo.jpg

Důležité odkazy týkající se činnosti Jednotných kontaktních míst:

Další informace o JKM:

pdf Propagační leták JKM, (271,35 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty