Jak se chovat při havárii vozidla přepravujícího nebezpečné látky

 • Přepravu nebezpečných látek na vozidle signalizují oranžové výstražné tabulky a výstražné značky.
 • Polici a záchranářům oznamte informace, které jsou na výstražných tabulkách nebo značkách a které jste zjistili z bezpečné vzdálenosti a další doplňkové informace.
  K doplňkovým informacím patří:
  • množství unikající látky, doba a rychlost úniku, velikost zasažené plochy
  • povětrnostní podmínky v místě havárie, např. směr a rychlost větru, déšť, mlha, inverze, sluneční záření
  • charakteristika terénu, např. obydlené plochy, vodní plochy a zdroje, ohrožující faktory, blízkost železnice
  • možné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru, např. otevřený oheň, čerpací stanice, elektrické vedení, mechanizační prostředky apod.
  • projevy úniku nebezpečné látky a jeho vlastnosti, např. rychle se rozptylující mlhy, vlnění vzduchu, syčení, skupenství nebezpečné látky, barva plynového oblaku apod.
  • možné následné nebezpečí
 • Pro poskytnutí pomoci posádce se k vozidlu přibližujte po větru, minimálně ve dvou a tak, aby vás někdo jistil z větší vzdálenosti.
 • Pokud je předpoklad, že přiblížením byste ohrozili svůj život, raději se vůbec nepřibližujte!
 • Varujte osoby před přibližováním k havarovanému vozidlu.
 • Zabraňte přiblížení možných iniciačních zdrojů, které by mohly způsobit požár nebo výbuch uniklé nebezpečné látky, např. automobilů, otevřeného ohně, cigarety atd.
 • Pokud tím neohrozíte svůj život, proveďte vypnutí motoru havarovaného vozidla, z kabiny vyneste dokumentaci k nákladu a tu předejte záchranářům.

Zdroj:

Příručka  Znát - znamená být připraven

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty