Jak se chovat při dopravní nehodě

 • Neprodleně zastavte vozidlo a zatáhněte ruční brzdu a vypněte motor vozidla, vyjměte klíčky ze zapalování.
 • Zachovejte klid a nepropadejte panice. Snažte se zorientovat v prostoru a vyhodnoťte celkovou situaci.
 • Označte viditelně místo dopravní nehody. Zapněte výstražná světla – nezapínejte je v případě, že cítíte benzín! Umístěte výstražný trojúhelník - mimo obec minimálně 50 m od auta.
 • Před vystoupením z vozidla oblékněte reflexní vestu.
 • Zjistěte stav osob ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda jsou schopni komunikovat, zda jsou schopni se hýbat. Snažte se je uklidnit.
 • Zjistěte stav vozidla, zda z vozidla neunikají pohonné hmoty. V tomto případě odpojte autobaterii a volejte hasiče na 150 nebo 112.
 • V případě vzniku zranění posuďte stav zraněného, přivolejte lékařskou pomoc na čísle 155 nebo 112  a poskytněte první pomoc, přednostně ošetřujte podle vážnosti zranění, co nedýchají nebo prudce krvácí.
 • Vyprostěte zaklíněné osoby. Zraněného z automobilu vyprošťujte pouze tehdy, pokud to vyžaduje situace (např. nebezpečí požáru), nehýbejte s osobami, u kterých je podezření na zranění páteře.
 • Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo. Podle možností je vybavte reflexní vestou. Nasměrujte je mimo rizikový prostor do přiměřené vzdálenosti od havarovaného vozidla, proti směru jízdy, mimo vozovku, případně za svodidla.
 • Při vzniku požáru se snažte přednostně chránit životy a zdraví, pak osobní doklady a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti od hořícího vozidla.
 • Hořící vozidlo haste z bezpečné vzdálenosti, nedotýkejte se rozpálených částí, motorovou část haste odspoda (nezdvíhejte kapotu), prostor kabiny pootevřeným okénkem.
 • S havarovanými vozidly nehýbejte, jen pokud  by neohrožovaly ostatní účastníky silničního provozu a výrazně nebránily v provozu. Původní polohu havarovaných vozidel je vhodné vyznačit křídou, sprejem nebo improvizovanými prostředky (písek, kamínky atd.). Doporučuje se též si udělat fotodokumentaci situace.
 • Policii k havárii volejte v případě, že došlo ke zranění nebo usmrcení, větší škodě než 100 000 Kč, došlo ke škodě na majetku třetí osoby, došlo k poškození komunikace nebo obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, kvůli obnovení silničního provozu a pokud nejste schopni se domluvit o viníkovi nehody. Policii volejte na čísle 158 nebo 112.
 • Pokud došlo k havárii v nepřehledném úseku, mají účastníci havárie právo řídit dopravu nebo zastavovat vozidla.
 • Účastnící havárie jsou povinni si vyměnit osobní údaje. Je nutné si opsat údaje z občanského průkazu, registrační značky, identifikační čísla VIN a čísla povinného ručení a provést záznam o dopravní nehodě, který účastníci nehody podepíší.
 • Zajistěte svědky havárie, stopy a důkazy, které by mohly vést k vyšetření příčin nehody.
 • Pokuste se zajistit majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.
 • Při vyšetřování nehody pomáhejte policii a jste povinni se podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol a případně i na přítomnost jiných návykových látek.
 • Z místa nehody lze odejet pouze po sepsání záznamu o nehodě nebo až po ukončení vyšetřování policií.
 • Kontaktujte svou pojišťovnu – ta vám zajistí svou smluvní asistenční službu, odtah nepojízdných vozidel zabezpečuje viník nehody přes svou pojišťovnu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty