Informace pro voliče

V první den voleb – v pátek 5. 10. 2018 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 6. 10. 2018 ihned po uzavření volebních místností. Každý volič může v týchž volbách do zastupitestev obcí hlasovat pouze jednou.

V Hradci Králové proběhne hlasování v 85 volebních okrscích.

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese Československé armády 408/51, Hradec Králové, je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatit ve volebním okrsku č. 10 (VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234, Hradec Králové).

 

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. 
Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do zastupitelstev obcí, musí se dostavit do svého volebního okrsku dle místa trvalého pobytu a současně musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

 

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ:

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k  pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 3. 10. 2018, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16.00 hodin uzavře.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Do Zastupitelstva města Hradec Králové se bude v říjnu 2018 volit 37 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Volič může na hlasovacím lístku:

  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 37 křížků), 
  • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
  • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:

Zájemci o členství v okrskové volební komisi se mohou přihlásit podáním Závazné přihlášky, kterou vyplní a odevzdají na podatelnu magistrátu města, nejpozději však do 5. 9. 2018. Při zařazování členů do OVK mají dle zákona přednost delegovaní členové volebních stran. Pokud zájemce o členství neobdrží pozvánku na 1. zasedání OVK do 12. 9. 2018, nebyl pro velký počet delegovaných členů zařazen do okrskové volební komise a je veden jako náhradník.

Kdo se může stát členem OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, je přihlášen k pobytu v obci na území ČR a který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

1. zasedání OVK (složení slibu) v Hradci Králové se uskuteční ve čtvrtek dne 13. 9. 2018 ve Velkém sále KD Střelnice, Střelecká 45/2, Hradec Králové:

okrsky č.   1 - 45   od 9.00 hod.

okrsky č. 46 - 85  od 10.00 hod.

Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce. Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu a končí patnáctým dnem po  vyhlášení výsledků voleb.

Členovi okrskové volební komise od 1. 9. 2018 přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen "odměna") ve výši 1 800 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 200 Kč.
 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty