Hrozba bombovým útokem

Praktické  rady a doporučení obyvatelům v případě  anonymního oznámení o uložení  nástražného výbušného  systému (bomby) nebo nebezpečné  látky

Anonymní oznámení o uložení nástražného výbušného systému (dále jen bomby) nebo nebezpečné látky je většinou směrováno do objektů nebo míst, kde se nachází velké množství lidí. Většinou účelem takového oznámení je vyvolání stavů strachu a paniky. Vždy se však musí počítat, že výhružka může být uskutečněna a každé takové oznámení se musí brát vážně.

Druhy ohrožení výbušným nástražným systémem:

 • hrozba použití výbušných  nebo nebezpečných látek
 • nález podezřelého předmětu
 • nález nástražného výbušného systému (bomby)

Hrozba použití výbušné látky:

Nejčastější druh ohrožení. Většinou se sice jedná o plané poplachy, všechny tyto hrozby se však musí prověřovat a v případě nálezu podezřelých předmětů i odborně řešit.

Nález podezřelého předmětu:

Podezřelým předmětem je takový předmět, jehož umístění, původ, vnější forma, majitel nebo okolnosti výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé, a který by  z těchto důvodů mohl být nástražným nebo nástražným výbušným systémem nebo předmětem obsahujícím nebezpečné látky. Vyhodnocení, zda se jedná o podezřelý předmět, je značně subjektivní záležitost.

Specifickým podezřelým předmětem se mohou stát podezřelé poštovní zásilky.

V případě nálezu podezřelého předmětu provádí specialisté zjišťování, zda se nejedná o výbušný nástražný systém a vyžadují spolupráci ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Nález nástražného výbušného systému – bomby:

Nástražný výbušný systém je systém, který tvoří výbušný předmět, výbušná nebo zápalná látka nebo pyrotechnický prostředek a funkční prvky iniciace. Tento systém je pak schopný za určených podmínek vyvolat výbuch, požár nebo únik nebezpečných látek. Obal většinou skrývá pravý účel předmětu, anebo je nástražný výbušný systém dobře ukryt. Někdy bývá volně uložen na veřejně přístupném prostoru a hned je zřejmý jeho účel.

V případě jeho nálezu spolupracuje policie s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Základní zásady postupů při hrozbě použití výbušniny:

 • Zachovejte klid, jednejte rychle a rozhodně.
 • Snažte se získat pravdivé informace a zapište přesné znění oznámení (výhružky, sdělení) o uložení výbušniny v objektu.
 • Udržujte volajícího co nejdéle na lince a snažte se získat co nejvíce doplňujících informací.
 • Snažte se odvrátit volajícího od jeho úmyslu.
 • Volejte Policii ČR telefon 158 nebo Hasičský záchranný sbor telefon 150 nebo telefon 112.
 • Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
 • Informujte nadřízeného pracovníka a bezpečnostního pracovníka ostrahy objektu.
 • Dodržujte pokyny a instrukce vydané odpovědným pracovníkem, vyčkejte na další instrukce od bezpečnostních složek řídících akci.
 • Otevřete dveře a okna (z důvodu nebezpečí úrazu sklem a snížení účinku případného výbuchu).
 • Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
 • Urychleně opusťte ohroženou budovu a následujte ostatní evakuované do předem určených vyhrazených prostor.
 • Při evakuaci si vezměte sebou všechny osobní věci (osobní doklady, kreditní karty, peníze, klíče apod.).
 • V případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku oznamte tuto skutečnost na policii (158) nebo na hasičský záchranný sbor (150) nebo číslo 112.
 • K představitelům médií se chovejte přátelsky a odkazujte je na tiskového mluvčího nebo zástupce organizace. Nepředávejte jim informace o vzniklé situaci a nic jim neslibujte.
 • Nedovolte průnik zástupců médií  a zvědavců do místa ohrožení.

Zásady chování při oznámení hrozby použití bomby

 • Snažte se zachovat klid a nešiřte paniku.
 • Dělejte si poznámky, zapisujte si data a časy.
 • Pokuste se zjistit, zda se jedná o místní nebo meziměstský hovor.
 • Všimněte si charakteristiky hlasu, způsobu vyjadřování volajícího a zvuků v pozadí hovoru.
 • Zeptejte se, kde je bomba umístěna, kdy má vybuchnout, jak vypadá a případně co ji může uvést k výbuchu.
 • Neřešte situaci samostatně a vyžádejte si pomoc u policie nebo hasičů.

Doporučení pro organizace

 • Určete odpovědného pracovníka, který bude odpovídat za činnost při oznámení hrozby použití výbušniny, bomby nebo nebezpečné látky.
 • Proveďte fyzickou kontrolu přítomnosti podřízených pracovníků a seznamte je se situací.
 • Zkontrolujte přidělené místnosti se zaměřením na přítomnost cizích předmětů.
 • Zabezpečte utajované skutečnosti nebo zvláštní skutečnosti.
 • Označte místnosti, které už byly prohlédnuty.
 • Vyvezte vozidla, vyneste důležité zařízení a materiál, které by mohly zhoršit situaci.
 • Určete shromaždiště pracovníků, čas a způsob opuštění objektu.
 • Podílejte se aktivně na opatřeních zasahujících složek.
 • Proveďte kontrolu úplného opuštění objektu podřízenými pracovníky a tuto skutečnost nahlaste ostraze objektu a nadřízeným.
 • Organizujte činnost vyvedených pracovníků na shromaždišti.

Dle zahraniční literatury se doporučuje mít připraven následující formulář hlášení:

Přijetí výhružky o položení bomby

Datum přijetí výhružky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Čas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Přesné znění hrozby:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jak odpověděl volající na níže uvedené otázky:

a) Kdy bomba vybuchne? Kdy byla umístěna? Za jak dlouho vybuchne?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Kde je bomba umístěna? (v objektu, jeho okolí, v které části objektu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) O jakou výbušninu se jedná?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Jak výbušnina vypadá vzhledově? Je v něčem uložena? V čem?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Co způsobí, že bomba exploduje?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Jaký je důvod hrozby bombou? Kdo ji umístil?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) Jste si jisti, že bomba exploduje, tak jak je očekáváno?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ch) Proti komu je bombový útok zaměřen? V objektu jsou nevinní lidé a nepůjde útok zastavit?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) Kde se nacházíte?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j) Myslíte, že bombový útok je odpovídající řešení?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k) Kdo jste? Co jste zač? Jste členem organizované skupiny?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Jak se jmenujete?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Původ telefonátu

(telefonní budka, místní, interní, meziměstský, mobil)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Byla výhružka bombou nahrána a reprodukována bez možnosti dalších dotazů?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Identifikace volajícího (označte):

Identita

Chování

Hlas

Přízvuk

Mluva

Jazyk

(volba slov)

Zvuky

v pozadí

muž

klidné

hlasitý

ano

rychlá

dobrý

kancelář

žena

nervózní

měkký

ne

pomalá

špatný

továrna

dospělý

smích

vysoký

anglický

jasná

neslušný

provoz na ulici

dítě

opilé

hluboký

cizí

nezřetelná

vzdělaný

vlaky

Čech

vulgární

příjemný

místní

koktavá

slangový

letadla

jiná národnost

hněvivé

opilý

neznámý

klidná

 

společenská akce

 

jiné

chraplavý

napodobuje

vzrušená

 

hádka

   

zastřený

oblastní

zlostná

 

hudba

   

dušný

 

ustrašená

 

ticho

       

šeptavá

   
             
             
             

6. Dodatečné informace:  

a) Je pravděpodobné, že volající ví, s kým hovoří a kde bydlíte (např. podle oslovení)?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Zdá se, že volající zná vnitřní prostor objektu, kde je bomba uložena?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) Jiné postřehy a dojmy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zapsal:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….

Číslo služebního nebo občanského průkazu: …………………………………………………... 

Funkce nebo služební zařazení: ………………………………………………………………...

V …………………………………….                      dne : ……………………………………

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty