Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Magistrátem města Hradec Králové. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Magistrát města plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, URL adresy, ze kterých uživatelé na naše stránky přistupují, dále informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi, operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java. Údaje jsou archivovány po dobu 30 dnů a poté jsou likvidovány.

Magistrát neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek magistrátu města, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a magistrát ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů magistrát dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Město Hradec Králové a jeho orgány zpracovávají osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti.  Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

 1.       Kontaktní údaje správce:

Statutární město Hradec Králové 
Československé armády č.p. 408
502 00 Hradec Králové
Telefon: +420 495 707 111
Fax: +420 495 707 100
e-mail: posta@mmhk_cz

 2.       Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Stanislava Suková
telefon: + 420 495 707 408
  + 420 601 324 015
e-mail: poverenec@mmhk_cz

 3.       Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Město Hradec Králové zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v Registru agend.

4.       Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Město Hradec Králové nezpracovává žádné osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

5.       Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává město třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

 6.       Předávání osobních údajů do zahraničí:

Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. v rámci správy matričních agend.

 7.       Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které byly městu Hradec Králové doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový a skartační řád Magistrátu města

Pozn.: dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální.

  8.       Zdroj zpracovávaných osobních údajů

Město Hradec Králové získává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:

a)       osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, sdělení a jiných obdobných podání)

b)       osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech přestupkových řízení, matričních záležitostech, výkonu státního dohledu, v soudních řízeních atd.)

c)       z veřejných zdrojů v případech, kdy je město v rámci své působnosti povinno ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)

d)       město Hradec Králové nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (facebook, twiter).

 

 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pozn.: subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, které se týkají zpracovávané osobní údaje. 

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

Právo na informace

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu a doplnění

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Právo na omezení zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Právo podat stížnost

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty