Formuláře Živnostenského úřadu

Formuláře pro osoby podnikající dle živnostenského zákona

Podnikatel může některé úkony provést vůči finančnímu úřadu, příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně prostřednictvím Centrálního registračního místa (dále CRM), tzn. pouze na jednom místě a to na živnostenském úřadě. V tomto případě však vždy musí vyplnit "Jednotný registrační formulář", případně přílohu pro danou organizaci.

Živnostenský úřad poté předá příslušnému finančnímu úřadu vykonávajícímu správu daní z příjmů, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně získané údaje, podané na Centrálním registračním místě.

Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů.

Živnostenský úřad jako CRM nenese odpovědnost za správnost obsahu podání podle zvláštních právních předpisů, rovněž neposuzuje úplnost podání (např. nevyžaduje po podnikateli doložení příloh, které by jinak podnikatel dokládal u zvláštních úřadů).

Na živnostenském úřadě lze při osobní návštěvě učinit elektronické podání, tzn. klient nevyplňuje žádný formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celou žádost (oznámení) a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku. Jednotný registrační formulář je nutné použít při podání prostřednictvím České pošty s.p. (kontaktního místa Czech Point). Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se vždy předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jednotný registrační formulář obsahuje tyto části a přílohy:

 • Změnový list (+ pokyny pro vyplnění změnového listu), prostřednictvím kterého může fyzická nebo právnická osoba:
  - oznámit změny v údajích (sídla, získání titulu, ad.) 
  - oznámit přerušení provozování živnosti */,
  - oznámit změnu termínu přerušení provozování živnosti */,
  - oznámit zahájení/ukončení činnosti v provozovně,
  - požádat o zrušení živnostenského oprávnění,
  - ustanovit odpovědného zástupce,
  - oznámit správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

  */ Pokud podnikatel hodlá prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit příslušnému finančnímu úřadu přerušení provozování živnosti nebo změnu termínu přerušení provozování živnosti, pak musí vedle Změnového listu vyplnit ještě přílohu Oznámení o změně registračních údajů.
 • Příloha -  odštěpný závod, prostřednictvím které může fyzická nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí:
  - oznámit údaje o odštěpném závodu zahraničního podniku zřízeného v ČR.
 • Příloha - odpovědný zástupce, prostřednictvím které může fyzická nebo právnická osoba:
  - sdělit při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi údaje o nově ustanoveném odpovědném zástupci (nejedná se o dodatečné oznámení o zahájení nebo ukončení funkce odpovědného zástupce, pro toto oznámení se použije Změnový list),
  - poznámka: při ustanovení nového odpovědného zástupce zároveň tato osoba vždy vyplňuje prohlášení odpovědného zástupce.
 • Příloha - předmět podnikání, prostřednictvím které může fyzická nebo právnická osoba:
  - uvést při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi další předměty podnikání, které nelze vepsat na jednotný registrační formulář.
 • Příloha - provozovny, prostřednictvím které může fyzická nebo právnická osoba:
  - uvést při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi zahájení činnosti ve více provozovnách, které nelze vepsat na jednotný registrační formulář (v případě dodatečného oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně se použije Změnový list).
 • Příloha - statutární orgán, prostřednictvím které může právnická osoba:
  - uvést při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi více členů statutárního orgánu (v případě změny statutárního orgánu nebo změny v osobních údajích o těchto členech se použije Změnový list).

 Formuláře Ministerstva financí pro podání vůči finančnímu úřadu

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (soubor obsahuje i pokyny pro vyplnění formuláře), kterou je možné oznámit:
  - daňovou registraci fyzické osoby,
  - čísla bankovních účtů,
  - zastupování fyzické osoby v daňových záležitostech.
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (soubor obsahuje i pokyny pro vyplnění formuláře), kterou je možné oznámit:
  - daňovou registraci právnické osoby,
  - čísla bankovních účtů,
  - zastupování právnické osoby v daňových záležitostech.
 • Oznámení o změně registračních údajů (soubor obsahuje i pokyny pro vyplnění formuláře), kterým je možné oznámit:
  - finančnímu úřadu změny údajů (např. přerušení činnosti, čísla účtů, adresy pro doručování).
 • Žádost o zrušení registrace (soubor obsahuje i pokyny pro vyplnění formuláře), kterým je možné oznámit:
  - finančnímu úřadu oznámit zrušení registrace k příslušné dani.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty