Formuláře, žádosti

Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči 

 • doc Plná moc
  Vzor obsahující potřebné údaje, a který může žadatel použít.
  15.10.2014 08:55 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. mimo restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), tj. mimo restaurování kulturní památky, b) na základě ustanovení a § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči žádáli vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny  k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti.
  02.07.2018 09:48 Falta Jan Ing. arch.
 • doc Žádost o závazné stanovisko podle § 14 zákona 20/1987 Sb. pro restaurování kulturní památky
  Vzor, krerý obsahuje údaje v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, a který může žadatel použít pro žádosti o vydání závazného stanoviska: a) na základě ustanovení § 14 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování kulturní památky. Restaurováním kulturní památky se rozumí obnova kulturní památky nebo jejích částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických  výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.

Žádosti o dotace z rozpočtu města Hradec Králové 

Aktuální informace.

Vypořádání (vyúčtování) dotací z rozpočtu města Hradec Králové 

Žádosti o finanční příspěvek z programu MK ČR " Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností "

Aktuální informace a formuláře žadatel získá na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Žádosti z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Aktuální informace a formuláře žadatel získá na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty