Formuláře

Zde naleznete veškeré dostupné formuláře odboru správy majetku města

Oddělení hospodaření a evidence majetku města (OM1)

Následující formulář je určen k žádosti o vydávání vyjádření k záměrům, které jsou povolovány v rámci stavebního řízení, územního rozhodnutí, územního souhlasu či ohlášení stavby, dále pak vydává vyjádření ke zřízení nebo úpravě sjezdu z místní  komunikace, s přesahem požárně nebezpečného prostoru, vyjádření jako vlastníka sousedních pozemků a vyřizuje žádost pro zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, IČ 00268810, příp. uzavírá jiné právní závazky k (budoucímu) majetku města (nájemní smlouva, smlouva o prodeji, smlouva kupní-nákup, smlouva o výpůjčce, smlouva darovací, apod.).

Formuláře odd. OM1 - vyjádření k záměrům, věcná břemena aj.

Návod jak postupovat při podání žádosti o zřízení věcného břemene apod.

.

Úsek správy bytů (OM)

Následující formuláře jsou určeny k žádostem o výměnu bytů, převodu nájmu, prohlášení o užívání bytu atd., ale pouze u bytů ve vlastnictví statutárního města Hradec králové.

Formuláře - byty

.

Úsek zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství (OM2)

Následující formuláře jsou určeny k žádosti o vydávání souhlasu vlastníka s užíváním veřejného prostranství, a to přímo před samotnou realizací (v dostatečném předstihu).

Formuláře - zvláštní užívání komunikací a užívání veřejného prostranství

Vyhrazení placeného parkovacího stání P-RÉSERVÉ a P-RÉSERVÉ pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P v zónách "ATOL"
.

POZOR ZMĚNA od 12.07.2017 !
Zpoplatnění užívání veřejného prostranství
Probíhá dle následující obecně závazné vyhlášky č. 7/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů (kromě místních komunikací, kde dle shodné vyhlášky poplatek vybírá odbor dopravy).
V souvislosti s výše uvedenou vyhláškou se od 1. ledna 2018 mění pravidlo pro ohlášení nároku na osvobození od placení místních poplatků. Pokud poplatník neohlásí Magistrátu města Hradec Královéúdaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne. Závazné termíny pro podání ohlášení jsou uvedeny přímo ve vyhlášce.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty