Dotace pro oblast sociálních služeb, podpory rodin a sociální prevenci

Město Hradec Králové zřídilo pro podporu kvality a pestrosti života ve městě Fond na podporu veřejně prospěšných projektů. Fond je zvláštní kapitolou rozpočtu města a slouží k poskytování dotací na realizaci projektů z oblasti sportu, volnočasových aktivit, kultury, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a památkového fondu, a v neposlední řadě také na realizaci projektů v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a sociální prevence.

Dotace z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů je poskytnuta jako kompenzace části nákladů poskytovatele sociálních služeb, zpravidla tedy nikoli na úhradu celkových nákladů projektu. Forma podpory může být buď jako dotace, nebo jako bezúročná půjčka. Ke každé poskytnuté dotaci je uzavírána smlouva, ve které jsou podrobně specifikována práva a povinnosti obou stran. Tím je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ukazatele sjednané ve smlouvě a další závazné podmínky (např. termín a rozsah konání akce, minimální počet účastníků apod.) Finanční podpora se poskytuje zpravidla na jeden kalendářní rok.

Proces podpory veřejně prospěšných projektů se řídí Pravidly poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům.

Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové 

Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města


Dotační řízení pro rok 2019

Příjem žádostí o poskytnutí dotace na registrované sociální služby i služby navazující byl ukončen 13. srpna 2018.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty