Evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístěním osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize, regionálních rozhlasů nebo z obecního rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí; přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15 let,
 • pacienty ve zdravotnických zařízeních,
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních,
 • osoby zdravotně postižené,
 • doprovod osob výše uvedených

Evakuace se plánuje:

 • pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, tj. při ohrožení více jak 100 osob až 1000 osob (třetí stupeň) a více jak 1000 osob (zvláštní stupeň poplachu)
 • ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
 • z oblastí ohrožených povodní
 • při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu.

Úkoly zabezpečení evakuace:

 • pořádkové zabezpečení
 • dopravní zabezpečení
 • zdravotnické zabezpečení
 • zabezpečení ubytování
 • zásobování a distribuce zásob
 • mediální zabezpečení

Evakuaci zajišťují:

 • pracovní skupina krizového štábu
 • místo shromažďování evakuovaných
 • evakuační středisko
 • přijímací středisko

Místo shromažďování evakuovaných - je místem soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob bez možnosti vlastní přepravy mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek. Ve vhodných případech může být místo shromažďování totožné s evakuačním střediskem.

Ve městě Hradec Králové jsou místem shromažďování evakuovaných stanoveny vybrané zastávky městské hromadné dopravy, odkud budou evakuovaní dopravování k evakuačním střediskům.

Evakuační středisko - zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany.

image001

Umísťuje se zpravidla v místě mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu.

Přijímacím střediskem se rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zajišťuje příjem evakuovaných osob, přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst, první zdravotnickou pomoc, odvoz nemocných, informování.

Za provedení evakuace při mimořádných událostech zodpovídá ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému krajský úřad, jehož úkoly plní hasičský záchranný sbor kraje, který organizuje a koordinuje evakuaci (§ 10, odst. 5 písm. f)). Evakuaci samotnou zajišťuje obecní úřad!

Za provedení evakuace při vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu) odpovídá hejtman, který organizuje a koordinuje evakuaci, viz zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení, § 14, odst. 4 písm. g). V době krizového stavu nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce starosta obce, viz zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení § 21 odst. 3 písm. b).

Zásady činnosti při nařízené evakuaci:

 • dbejte pokynů orgánů, které evakuaci nařídily. Ty vám sdělí, co se stalo a co máte dělat. Jejich pokyny je nutné respektovat!
 • zásadně nezůstávejte při vyhlášení evakuace v ohroženém prostoru!
 • okamžitě zanechte veškeré nesouvisející činnosti a připravte si evakuační zavazadlo a dbejte zásad činnosti před evakuací a s evakuačním zavazadlem se dostavte na určené místo - shromaždiště, evakuační středisko, případně příjmové středisko.
 • evakuaci ze školských, zdravotnických a sociálních zařízení řídí personál těchto zařízení. Osoby z těchto zařízení jsou evakuovány přednostně.
 • pokud se rozhodnete pro evakuaci použít vlastní vozidlo, dbejte pokynů orgánů, které nařídily evakuaci. Oznamte své rozhodnutí s adresou svého přechodného pobytu a kontaktními údaji odpovědným orgánům - obecnímu nebo městskému úřadu. Dodržujte stanovené evakuační trasy.
 • příjmová střediska jsou vybavena pro nouzové stravování a ubytování, potřebnou humanitární pomocí.
 • navrátit se do svého bydliště pak můžete až na základě povolení odpovědných orgánů.
 • po návratu zkontrolujte svůj majetek, zaregistrujte a zdokumentujte případné škody a ztráty, ty pak nahlaste zodpovědným orgánům a případně pojišťovně.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty