2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Statutární město Hradec Králové je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vzniklo na základě zákona (z. č. 367/1990 Sb., o obcích; z. č. 128/2000 Sb., o obcích).

Statutární město Hradec Králové je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Statutární město Hradec Králové spravuje své záležitosti samostatně.

Výkon samostatné působnosti (samospráva)
Při výkonu této působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Výkon státní správy (přenesená působnost)
Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Související právní předpisy

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty