Dovoz vozidel

Zápis vozidel do registru silničních vozidel v České republice: vozidla dovezená ze zahraničí v rámci Evropské unie a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel.


Zápis silničního vozidla dovezeného ze zahraničí v rámci Evropské unie do registru silničních vozidel a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel je prováděno na podkladě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.


Image

- Ve většině případů se jedná o dovoz ojetého vozidla s poslední registrací ve státě Evropské unie a obecně platí níže uvedené informace. V případě dovozu vozidla z jiného státu mimo EU a individuálně dovezených vozidel - jako např. pracovních či zemědělských strojů konzultujte věc osobně nebo telefonicky s techniky odboru dopravy. Podat obecné informace bez možnosti vidět podklady je v takovém případě problematické.

Proces podání žádosti o zápis vozidla s poslední registrací v EU

Žadatel (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou " Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel " (Žádost tvoří obálku spisu, je tedy nutný tisk formátu A3!) na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou tiskopisy i k vyzvednutí. K podání žádosti je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

K žádosti musí být přiložen :

  • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
  • v případě zmocnění k zastoupení - písemná plná moc, podepsaná úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele;
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území České republiky;
  • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz vozidla (I. a II. díl) vydaný jiným členským státem nebo prohlášení o shodě (CoC list) nebyl-li technický průkaz vydán; příp. rozhodnutí obecního úřadu ORP o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla nebo osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech;
  • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu (technický protokol + příloha technického protokolu vystavené STK; nebo originál CoC listu);
  • doklad o technické prohlídce (před registrací), jedná-li se o provozované vozidlo, od jehož první registrace uplynuly čtyři roky; (a u nákladních vozidel nad 3500 kg, speciálních vozidel, autobusů, taxi,..., přípojné nad 3500 kg - dle § 40 odst. 1 písm. b) - jestliže uplynula od první registrace lhůta jednoho roku);
  • protokol o evidenční kontrole, nejedná-li se o nové vozidlo;
  • originál "zelené karty" o pojištění odpovědnosti z provozu;
  • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku.

Vystavení technického průkazu a následná registrace je zpravidla provedeno do 30 kalendářních dnů po splnění všech podmínek žádosti.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty