Vyřazení vozidla

 Vyřazení silničního vozidla z provozu

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu (dříve tzv. "dočasné vyřazení" či "depozit") dle § 12 zákona č. 56/2001 Sb. na základě žádosti vlastníka silničního vozidla.

Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu předloží technický průkaz (velký TP) silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a  současně odevzdá tabulku/všechny tabulky registrační značky a osvědčení o registraci vozidla část I. (malý TP), tyto zůstanou uloženy u příslušného registru vozidel.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty (obecně ve lhůtě do 10 pracovních dnů) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno, a účel jeho využití; k tomuto oznámení vlastník současně předloží velký technický průkaz k provedení zápisu o splnění uvedené povinnosti. (Jedná se o jednorázovou povinnost po uplynutí uvedené lhůty. Pakliže bylo po 12 měsících oznámení učiněno, byl o něm proveden zápis a vyřazení silničního vozidla trvá i nadále po oznámení adresy místa a účelu využití vozidla a tyto údaje se nemění, nemusí vlastník vozidla již činit žádné další oznámení či žádat o prodloužení vyřazení silničního vozidla z provozu). 


Proces podání žádosti

Vlastník vozidla (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou sdruženou "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou formuláře i k vyzvednutí.

  K žádosti musí být přiložen :

 • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
 • výpis z obchodního rejstříku (či doklad o přidělení IČ) při registraci na právnickou osobu (není třeba, je-li vyhledatelný v elektronické podobě);
 • živnostenský list nebo jiný doklad o přidělení IČ v případě registrace na fyzickou osobu podnikající (není třeba, je-li vyhledatelný v elektronické podobě);
 • technický průkaz (velký TP) silničního vozidla;
 • osvědčení o registraci vozidla část I., tzv. "malý" TP;
 • pověření nebo zplnomocnění při zastupování;
 • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky;
 • tabulku/všechny vydané tabulky registrační značky;
 • v případě, že se vyřazuje vozidlo, které bylo odcizeno, přikládá se policejní protokol.

Ukončení dočasného vyřazení + proces podání žádosti

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud:

- je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;

- má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti.

Vlastník vozidla (jednatel společnosti, zmocněnec nebo pověřená osoba) předkládá předepsanou „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“ (v níž vyznačí, že žádá o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu) na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, kde jsou formuláře i k vyzvednutí.

   K žádosti musí být přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s Potvrzením o občanském průkazu);
 • výpis z obchodního rejstříku (či doklad o přidělení IČ) při registraci na právnickou osobu (není třeba, je-li vyhledatelný v elektronické podobě);
 • živnostenský list nebo jiný doklad o přidělení IČ v případě registrace na fyzickou osobu podnikající (není třeba, je-li vyhledatelný v elektronické podobě);
 • technický průkaz (velký TP) silničního vozidla;
 • pověření nebo zplnomocnění při zastupování;
 • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel vozidla státním občanem České republiky;
 • protokol o platné pravidelné technické prohlídce nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce v technickém průkazu;
 • doklad o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. tj. "zelená karta".
 Vyřízení žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, či žádosti o zápis místa umístění a učelu využití vyřazeného vozidla, i žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu je zpravidla na počkání, po splnění všech podmínek žádosti.
 
Další skutečnosti:
 
Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol.
 
Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen:
-  zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí,
- a neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem vozidla a motor.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty