Demografický vývoj města Hradec Králové

Údaje o počtu a složení obyvatelstva Hradce Králové jsou jsou důležitým prvkem vstupujícím do plánování rozvoje území. V následujícím textu naleznete několik základních demografických charakteristik jak za celé území města, tak za jeho jednotlivé části. Součástí této stránky je také demografická prognóza vývoje počtu a struktury obyvatelstva města Hradce Králové do roku 2040, která byla zpracována v roce 2008.

Níže uvedený kartogram zobrazuje počet obyvatel města Hradce Králové v jeho jednotlivých městských částech v roce 2010. Údaje jsou čerpány z  evidence obyvatel vedených na oddělení matrik. Tento počet nezahrnuje cizince. Od 1. července matrika neeviduje cizince, a to ani takové, kteří mají trvalý pobyt. Tato agenda přešla pod cizineckou policii a pracovníci matriky se k těmto údajům již nedostanou. Srovnání počtu obyvatel s rokem 2001 zobrazuje druhý kartogram.

Po__et_obyvatel_CO2010.jpgIndexPo__tu_CO2010.jpgIndexPo__tu_CO2010.jpg   PO_KMS2010.jpg

 

Věková a pohlavní struktura obyvatelstva se graficky vyjádří pomocí věkové pyramidy (stromu života). Následující graf znázorňuje počet mužů a žen v jednoletých věkových skupinách k 31. 12. 2001 a k 31. 12. 2011 v Hradci Králové.

 

Vekova_pyramida.JPG

 

 

Vekova_struktura.jpgIndexStari.jpg

 

 Při podrobnější analýze věkové struktury obyvatel jednotlivých městských částí (data z roku 2010) jsme zjistili, že proces demografického stárnutí nejvíce postihuje Slezské Předměstí. V této městské části je nevyšší podíl osob starších 60 let (37,49%) a zároveň nejmenší podíl dětí mladších 15 let (11,03%). Následuje Pražské předměstí, které má podíl osob 60+ na hodnotě 33,29% a podíl osob mladších 15 let na hodnotě 13,6%. Jen mírně nižší čísla v podílu osob 60+ jsou v městských částech Malšovice a Věkoše. Údaje o všech městských částech jsou zobrazeny v následujícím grafu.

Vekova_strukturaMC.jpg

Zajímavé je pak porovnání údajů o městkých částech s největší populační změnou v kombinaci s demografickou strukturou těchto částí. Z tohoto porovnání jednozndačně vyplývá, že nejhůře na tom je Slezské Předměstí a Pražské Předměstí, které dlouhodobě populačně ztrácí a zároveň zde je největší podíl starších lidí a na druhé straně nejmenší podíl dětí.

Demografický vývoj Hradce Králové v kontextu ORP Hradec Králové

Demografie_ORP.jpg

Demografická prognóza do roku 2040

Město Hradec Králové zadalo v roce 2008 Vysoké škole ekonomické v Praze zpracování Prognózy vývoje obyvatelstva města Hradec Králové do roku 2040 a prognózu vývoje obyvatelstva obcí na správním území obce s rozšířenou působností Hradec Králové do roku 2040. Výsledky této prognózy jsou dostupné na těchto stárnkách.

Obsach prognózy je rozdělen do následujících čtyř částí:

  1. Analýza dosavadního demografického vývoje
  2. Odhad parametrů budoucího demografického vývoje
  3. Projekce demografické struktury komponentní metodou a projekce celkového počtu
  4. Vyhodnocení a prezentace výsledků

pdf Demografická prognóza do roku 2040.pdf, (1,17 MB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty