Czech POINT

Czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci občana se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Na Živnostenském úřadu Magistrátu města Hradec Králové, v kancelářích označených logem Czech POINT, získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrálních registrů:

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis ze živnostenského rejstříku,
 • výpis z Rejstříku trestů ČR pro fyzickou nebo právnickou osobu ,
 • výpis z bodového hodnocení osob z Centrálního registru řidičů (karty řidiče),
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách,
 • autorizace přístupu do registru účastníků provozu MAISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství),
 • výpis z insolvenčního rejstříku.

Na tomto pracovišti je možné v souvislosti s datovými schránkami provádět tyto úkony:

 • autorizovaná konverze dokumentů do listinné podoby,
 • autorizovaná konverze dokumentů do elektronické podoby,
 • podání žádosti o zřízení datové schránky,
 • podání žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost,
 • podání žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost,
 • podání žádosti, aby datová schránka plnila či neplnila funkci orgánu veřejné moci,
 • podání oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky,
 • podání oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby, statutárního orgánu nebo vedoucího orgánu veřejné moci (zrušení osoby), popř. vydání nových přístupových údajů,
 • nastavení nebo zrušení tzv. režimu otevřeného adresování, tzn. do datové schránky již dále bude či nebude možné doručovat komerční datové zprávy,
 • podání reklamace v souvislosti s nedoručením přístupových údajů.

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel. 
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel. 
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 
 • Na Živnostenském úřadě lze však vedle služeb Czech POINT požádat o výpis ze živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona. Výpis je pak zpoplatněn pouze částkou 20 Kč za každou započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR - FYZICKÁ OSOBA

 • Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Výpis se může vydat i cizincům, kteří nemají přiděleno české rodné číslo.
 • Jestliže o výpis z Rejstříku trestů žádá zmocněnec, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost. 
 • V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč (bez ohledu na počet stran) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek. 
 • V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 100,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

5. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR - PRÁVNICKÁ OSOBA

 • Výpis pro právnické osoby mají povahu veřejně přístupné informace, z tohoto důvodu se totožnost žadatele o výpis neověřuje.
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) podnikatelského subjektu.
 • V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč (bez ohledu na počet stran) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
 • Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu je potřeba mimo jiné v souvislosti s prokazováním trestní bezúhonnosti, např. jako dodavatelé dle zákona o veřejných zakázkách nebo při přijímání dotací, atd. 

6. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB (KARTY ŘIDIČE)

 • Centrální registr řidičů je neveřejný, občan získá výpis stavu konta z karty řidiče po důkladném ověření totožnosti.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

7. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Jde o náhradu několika výpisů (obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, ad.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy opakovaně předkládat v rámci veřejných nabídek ušetří nová funkcionalita poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je třeba se však nejprve do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré požadované dokumenty. Správcem seznamu kvalifikovaných dodavatelů je odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze podávat žádosti o zápis do tohoto registru.
 • Výpis je možné vydat i pro zahraniční organizace na základě jejího zahraničního čísla (označení).
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí znát IČO nebo zahraniční číslo organizace.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

8. AUTORIZACE ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MAISOH ("MODUL AUTOVRAKY INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ")

 • Přes pracoviště CzechPoint lze autorizovat kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.
 • Pro daný úkon je třeba znát IČO organizace a žadatel se musí prokázat průkazem totožnosti.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

9. VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

 • Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, totožnost žadatele se neověřuje.
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) podnikatelského subjektu nebo podle osobních údajů (konkrétní osoba).
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

10. DATOVÉ SCHRÁNKY

 • O přístup do datové schránky může požádat pouze oprávněná osoba (vlastník schránky), pověřená osoba nebo administrátor. 
 • Oprávněnost přístupu do datové schránky prokazuje oprávněná osoba průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, doklady cizince). V případě, že předložený doklad u právnické osoby nebo orgánu veřejné moci k ověření nepostačuje, je nutno předložit ještě doklad, který prokáže oprávněnost k vyžádání transakce (výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis, plná moc). Zároveň tento doklad musí splňovat podmínky pro konverzi (nesmí být prostá kopie). Předložený doplňující doklad bude bezplatně zkonvertován a spolu s žádostí o transakci bude předán do správního řízení Ministerstvu vnitra.
 • Pověřená osoba, administrátor se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí a průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, doklady cizince). Plná moc musí být výslovná, tj. musí výslovně obsahovat text „ustanovuji osobu XY administrátorem/pověřenou osobou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb.“ včetně uvedení rozsahu svěřených oprávnění buď jejich vyjmenováním nebo uvedením "v plném rozsahu možných oprávnění“ či obdobně. Plná moc vystavená v cizině musí mít vyšší ověření (superlegalizaci) od zastupitelského úřadu ČR v dané zemi. V některých zemích, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, která to umožňuje, postačí tzv. apostila. Postup ověřování je popsán na www.mzv.cz, sekce "cestujeme". 
 • Pro transakci s datovou schránkou právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu veřejné moci je výhodou znát identifikační číslo požadovaného subjektu (IČO).
 • Konverze dokumentů se provádí bez prokázání totožnosti žadatele. Do papírové podoby lze konvertovat data uložená na centrálním uložišti dat nebo data uložená na CD. Pokud žadatel o konverzi odešle data na centrální uložiště dat, je nutné pro konverzi předložit potvrzení s číslem o uložení dat na uložišti.
 • Správní poplatek za provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické nebo listinné podoby je 30,- Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny.
 • Správní poplatek za opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce je 200,- Kč.

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT?

 • Magistrát města Hradec Králové, Živnostenský úřad, Střelecká 824,  v kanceláři č. 5, 12, tel. 495 707 528 (-522, -523, -524), otevírací doba: Po, St 8 - 17 hod., Út, Čt 8 - 12 hod., v ostatní hodiny po telefonické dohodě.
 • Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, oddělení matrik, Československé armády 408, pravé křídlo budovy, zvýšené přízemí, kanc. č. 174, tel.: 495 707 501, 495 707 457, otevírací doba: Po, St 8 - 17 hod., Út, Čt, Pá 8 - 14 hod.
 • Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, detašované pracoviště Gayerova kasárna, Kavalír B, otevírací doba Po, St 7:30 - 17 hod. (polední přestávka 12:00 - 12:40 hod.), Út, Čt 7:30 - 14 hod. (polední přestávka 12:00 - 12:40 hodin).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty