Centrální registrační místo (CRM)

logo_CRM_1.jpg V rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP) byla zřízena Centrální registrační místa (CRM). Centrální registrační místa působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR.

Podnikatelé využijí CRM, vedle ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), rovněž k podání přihlášky k daňové registraci, důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Existuje tak jednotný kanál pro komunikaci státu s podnikatelem prostřednictvím živnostenských úřadů. Vzniklá Centrální registrační místa umožňují přímé provedení nezbytných úkonů tak, aby podnikání mohlo být zahájeno během několika dní. Prostřednictvím CRM je možno provést vedle vlastního ohlášení živnosti také oznámení pro další instituce (finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, úřad práce i příslušnou zdravotní pojišťovnu) a to vše za použití jediného formuláře. Informační systémy a databáze jednotlivých úřadů jsou postupně propojovány přes Registr živnostenského podnikání.

Funkčnost Centrálních registračních míst se datuje od 1. srpna 2006. Podnikatelé se mohou registrovat k podnikání, příp. provést změny v registraci, na jediném místě, prostřednictvím jediného formuláře. Pokud však podnikatel hodlá provést úkony nejen vůči živnostenskému úřadu, ale i pro další instituce, pak je použití Jednotného registračního formuláře povinné. Povinnost použít tiskopis vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu je stanovena také pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi.

Prostřednictvím CRM je též možné oznámit nové skutečnosti a změny pro ostatní orgány státní správy, aniž by se změna přímo týkala činnosti živnostenského úřadu (lze tedy oznámit veškeré změny údajů, které se vyplňují v Jednotném registračním formuláři a jeho přílohách). Oznámená změna údajů je elektronicky zaslána živnostenský úřadem na příslušnou instituci.

FormulářeFormuláře

Pomocí jednotného registračního formuláře (JRF) jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

1.   Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2.  Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

 • přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci — organizační složky obchodního závodu

Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

 • přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • přihláška k registraci — organizační složky obchodního závodu

Fyzická nebo právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadě podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě!

3.   Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4.   Ve vztahu k úřadu práce:

 • Hlášení vzniku volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5.   Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

  

Aktuální verze jednotného registračního formuláře, včetně všech příloh a pokynů pro vyplnění je k dispozici na stránce "Formuláře."

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty