Bydlení pro specifické skupiny obyvatel

Zde najdete přehledy, pravidla a možnosti ubytování seniorů nebo osob se zdravotním postižením v domech a bytech zvláštního určení v objektu Harmonie I., II. a dalších městských objektech, dále tzv. bezbariérových bytů a Penzionu pro důchodce. Dále zde najdete informace o sociální práci odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případech, kdy jsou obyvatelé města ohroženi ztrátou bydlení, kde jedním z možných nástrojů řešení může být ubytování na městské ubytovně Brněnská. V neposlední řadě zde najdete odkaz na registrované sociální služby azylového bydlení v Hradci Králové.

Koncepce specifických forem bydlení v Hradci Králové

Přehled současného stavu a předpokládaných potřeb bytů pro specifické skupiny obyvatel města Hradec Králové.

Přehledy domů s byty zvlášního určení (domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů), pravidla pro jejich pronájmy a formulář žádosti

Domy s byty zvláštního určení

celkem 495 bytů

Bezbariérové byty

celkem 64 bytů

Penzion pro důchodce

celkem 120 bytů

Byty pro důchodce

celkem 42 bytů

název/adresa počet bytů velikost bytů poznámky foto mapa
Harmonie I., Tř. E. Beneše 1747, HK 12 406 1+0  

H I

kde
Harmonie II., Souběžná 1746, HK 12 52 1+0 bezbariérové

celkový pohled_malý

kde
Harmonie II., Souběžná 1746, HK 12 8 2+1 bezbariérové    
Harmonie II., Souběžná 1746, HK 12 3 1 + 0 bariérové    
Zámostí 325, HK 9 13 1+0  

Zámostí - malé

kde
Zámostí 325, HK 9 2 1+0 bezbariérové    
Zámostí 325, HK 9 1 1+1 bezbariérový    
Bezručova 1040, HK 2 2 2+kk bezbariérové

Bezručovka-malá

kde
Bezručova 1040, HK 2 1 2+kk      
Bezručova 1040, HK 2 7 1+0      

Možnosti bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Město Hradec Králové pronajímá volné bytové jednotky v domech zvláštního určení, byty zvláštního určení a uděluje souhlas s podnájmem v bytových jednotkách v Penzionu pro důchodce pouze na základě schválených pravidel. Ta určují, kdo může být žadatelem, co musí splňovat, jakým způsobem jsou uzavírány smlouvy, jaké jsou kompetence jednotlivých orgánů města. Žadatel musí splňovat ustanovení nejen obecné, ale i speciální části těchto pravidel.

Pravidla pro pronájmy bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a bytů v Penzionu pro důchodce.

Formulář žádosti pro pronájmy bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením v domech zvláštního určení Harmonie I. a II., v objektech v ulici Bezručova a Zámostí, v Penzionu pro důchodce, v bytech v ulici Rybova a Pod Zámečkem a pronájmy bezbariérových bytů.

 

Možnosti řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, sociální práce města

Pro řešení krizových situací v případě ztráty bydlení je možno na přechodnou dobu využít sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sociální služby noclehárna, denní centrum a azylové bydlení jsou zajišťovány prostřednictvím poskytovatele sociálních služeb Oblastní charity Hradec Králové. Na území města Hradec Králové je tak možno tyto služby využít v objektech Domov pro matky s dětmi, sídlo Velká 7, 500 03 Hradec Králové, telefon 495 221 810, 777 737 611, a Azylový dům - Dům Matky Terezy, sídlo U Mostku 472, 500 03 Hradec Králové, telefon 495 218 934, 777 736 011. Sociální pracovníci města Vám mohou poskytnout nezbytnou pomoc a podporu při zajištění uvedených služeb.

Další možností řešení ztráty bydlení je využití komerčních ubytoven na území města. Soukromých ubytoven město eviduje cca 40. Jejich seznam s informacemi o adresách, ceně za noc, doplňkových službách a podmínkách ubytování lze obdržet na odboru sociálních věcí a zdravotnictví u sociálních pracovníků, kteří Vám v případě potřeby poskytnou nezbytnou pomoc a podporu při zajištění ubytování.

Město Hradec Králové disponuje také vlastními nájemními byty. Jejich přidělování probíhá prostřednictvím výběrového řízení vyhlašovaného odborem správy majetku města. Výběrové řízení je vyhlašováno nepravidelně s ohledem na právě volné byty. Žadatel musí vždy dle pravidel města mít trvalé bydliště v Hradci Králové minimálně jeden rok, nesmí být dlužníkem města nebo městem zřizovaných organizací, musí být ekonomicky aktivní. Podrobnosti o vyhlášeném výběrovém řízení je po jeho vyhlášení možné zjistit na úřední desce magistrátu města.  

Dále město disponuje ubytovací kapacitou v objektu Brněnská 1462, 500 08 Hradec Králové. Uvedený objekt není určen primárně a pouze k ubytovávání osob a nejedná se o nájemní bydlení. V případě, že je občanem podána žádost o ubytování v tomto objektu, není zařazena do žádného pořadníku. Posouzení, zda bude žadateli v objektu ubytování umožněno, se odvíjí od dále uvedených pravidel.

Objekt je určen k poskytnutí ubytování ve standardu ubytovny na přechodnou dobu rodinám s dětmi, manželským nebo registrovaným partnerským párům či jednotlivcům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem ubytování je v budoucnu, nejdéle do jednoho roku, zajištění běžného nájemního bydlení. Ubytovat je možno pouze osoby, které splňují následující podmínky města:

- trvalé bydliště na území města minimálně jeden rok,

- bezdlužnost vůči městu a městem zřízených organizací  (zpravidla se jedná o dluhy na poplatcích za komunální odpad, dluhy za neuhrazené pokuty Dopravnímu podniku města Hradec Králové, dluhy na neuhrazených dalších pokutách apod.); v případě uzavření splátkového kalendáře je ověřováno po dobu tří měsíců, zda dlužník řádně a včas plní podmínky smlouvy o splátkách, 

- aktivní spolupráce žadatele - klienta se sociálním pracovníkem města na řešení své nepříznivé sociální situace, a to zpravidla nejméně v rozsahu tří měsíců před schválením ubytování; zejména je prostřednictvím sociální práce ověřováno, zda je klient schopen plnit podmínky ubytovacího řádu - sociální práce probíhá ve stávajícím místě bydlení klienta a je zjišťováno, zda dodržuje termíny plateb za ubytování, zda stávající bydliště udržuje v nepoškozeném stavu, dodržuje noční klid apod., dále je zjišťováno, zda se v minulosti nedopustil poškozování bytového fondu města (pokud byl ubytován např. v městském bytě) a sociální práce je dále zaměřena na změny chování aby k takovému poškozování nedocházelo, dále je prověřováno, zda je ubytování v objektu Brněnská vhodné vzhledem ke zdravotnímu stavu klienta (objekt není bezbariérový),  

- pokud tomu nebrání akceptovatelné důvody musí být žadatel ekonomicky aktivní a není zcela závislý na dávkách pomoci v hmotné nouzi (tento parametr je důležitý pro možnost pomoci zajistit klientovi nájemní bydlení v budoucnu).

O zahájení a ukončení ubytování rozhoduje odborná pracovní skupina rady města.

V případě potřeby pomoci a podpory při řešení nepříznivé sociální situace je možno zahájit sociální práci se sociálními pracovníky města osobně, telefonicky nebo písemně na zde uvedených kontaktech

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty