bblabala

Rada města Hradec Králové se usnesla dne 16.4.1996 dle ustanovení § 12 a § 76 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů na této obecně závazné vyhlášce.

Článek 1
Poslání přírodního parku Orlice

Posláním přírodního parku Orlice je zachování rázu volné krajiny s významnými krajinářskými, přírodními a estetickými hodnotami
Celé navrhované území je charakteristické rozmanitostí přírodního prostředí a s tím související i druhovou diverzitou. Optimální životní podmínky zde dosud nacházejí druhy živočichů a rostlin.
Území je přirozenou součástí územních systémů ekologické stability od místní až po nadregionální úroveň. Cílem těchto systémů je dosažení stavu harmonické kulturní krajiny, v níž plochy člověkem destabilizovaných ekosystémů jsou vyváženy plochami ekologicky stabilních, přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Z těchto důvodů je třeba toto zachované životní prostředí a krajinný ráz trvale chránit proti necitlivé urbanizaci a neuváženému zemědělskému a lesnickému způsobu obhospodařování.

Článek 2
Vymezení přírodního parku Orlice - hranice

Hranice přírodního parku Orlice jsou vymezeny liniemi, které jsou v terénu jasně patrné a relativně stálé (např. komunikace, vodoteč, polní cesta apod.). Severní hranici tvoří protipovodňová hráz řeky Orlice, ul. Na Mlejnku (za obytnou zástavbou), dále po hranici PHO až k jižnímu okraji komunikace V.Nejedlého a Bří Štefanů až ke křižovatce - odbočka na Svinary, ul. Podhůrská
Východní hranice probíhá po ul. Podhůrská, až po správní území města HK.
Jižní hranice pokračuje za mostem prašnou cestou (souběžně s Orlicí) a dále po západním okraji zastavěné části Svinar, až k severnímu okraji komunikace Lhotecká, Malšova Lhota po ul. Úprkova do Malšovic, zde prochází pod rybářskými sádkami, podél ramena Orlice a po hranici PHO se napojuje na Orlický most.
Západní hranici tvoří východní část silničního okruhu u Orlického mostu.

Hranice PP Orlice probíhá po obvodu následujících parcel:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty