Baroko

Pohromou pro Hradec Králové byla 30-letá válka, která sužovala město hmotně i duchovně. Na konci války zůstalo ze 700 domů jen 200 obyvatelných, ostatní byly rozbořené nebo opuštěné a počet obyvatel se snížil válkou a emigrací o 70%. Hradec Králové se stal vylidněným a polozničeným městem.

Až do poloviny 18.stol. se Hradec Králové rozvíjel s četnými výkyvy jako řada jiných měst. Mezi tyto výkyvy patřily války o dědictví rakouské (40.léta 18.stol.), sedmiletá válka (1756-1763) a velký požár města v r.1762.

Po založení královéhradeckého biskupství r.1664 došlo k novému rozmachu města v barokním slohu, jehož iniciátory byli jezuité a zdejší biskupové. Vznikají především monumentální církevní stavby: kostel Nanebevzetí Panny Marie (1654-1666) stavitele Carla Luraga a členů Tovaryšstva Ježíšova, sousední jezuitská kolej, dílo Pavla Ignáce Bayera z let 1671 - 1710, kaple sv.Klimenta (1714 - 1717) a Biskupská rezidence (1709 - 1716) od G.Santiniho, uprostřed Velkého náměstí Mariánský sloup na paměť ušetření města od moru z r.1716.

Z dalších významných staveb období baroka: budova bývalé radnice č.p. 1, v základě gotická, přestavěná barokně roku 1742 a pozdně klasicistně, dům U Špuláků č. p. 34, renesanční stavba upravená barokně v 2. pol. 17. stol., seminární kostela sv.Jana Nepomuckého z let 1709-1780.


Památky na barokní pevnost:Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty