Aktuality

Aktuální a důležité zprávy odboru dopravy


2018-06-04 09:37:47  

- ZMĚNY V REGISTRU ŘIDIČŮ OD 1.7.2018

Dnem 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon    o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Praktické dopady změn:

Od 1. 7. 2018 začne fungovat digitalizace fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti agend řidičů. Fotografie a také podpis žadatele o řidičský průkaz se pořídí elektronicky. Od 1. 7. 2018 dojde též ke změně správních poplatků. Za vydání řidičského průkazu ve standardní lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, bude tento poplatek 200 korun. Za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od zaplacení poplatku, bude poplatek 700 korun (povinná výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě není předmětem správního poplatku).


- STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (RSV), JAK JE STANOVUJE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 56/2001 Sb., KTERÉ JE ÚČINNÉ OD 1. 6. 2017:

1/ u vybraných úkonů dochází k tzv. „rozvolnění místní příslušnosti“ pro provedení úkonů v RSV, to znamená, že k provedení takových úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP); jedná se o tyto úkony:

- poskytnutí údajů z RSV oprávněným osobám v zákonem uvedených případech;

- zápis silničního vozidla do RSV s přidělením standardní registrační značky;

- zápis změny vlastníka, změny provozovatele vozidla;

- vydání tabulky registrační značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol);

- vydání tabulky stejné registrační značky za tabulku s registrační značku poškozenou (poškozená se odevzdává při podání žádosti a zůstává uložena na ORP do dodání nově vyrobené tabulky);

- vydání tabulky s jinou registrační značkou po ztrátě, odcizení, zničení tabulky registrační značky;

- vydání nového dokladu k vozidlu po jeho ztrátě, odcizení, zničení, poškození, popsání;

- rezervace registrační značky na přání;

- zápis ostatních změn údajů vedených v RSV (např. změna adresy či příjmení u zapsaného vlastníka nebo provozovatele, změna barvy u vozidla, zápis tažného zařízení apod.);

- vyřazení vozidla z provozu;

- zápis zániku vozidla v RSV;

- přidělení registrační značky na vývoz;

2/ jsou vymezeny úkony, které provádí konkrétní obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP):

- zápis vozidla do RSV v případě přidělení registrační značky na přání (RZP) – zápis provádí ORP v místě podání žádosti o přidělení RZP;

- „opětovné“ přidělení registrační značky na přání (RZP) po rezervaci této RZP na další vozidlo vlastníka – značku přiděluje ORP v místě, kde byla podána žádost o rezervaci RZP a kde jsou tabulky s RZP uloženy;

- oznámení adresy a místa umístění vyřazeného vozidla z provozu a účelu jeho využití po uplynutí 12 měsíců od vyřazení vozidla z provozu – údaje zapisuje ORP v místě, kde jsou osvědčení o registraci vozidla a tabulky s jeho registrační značkou uloženy;

- ukončení vyřazení vozidla z provozu – provádí ORP, kde bylo provedeno vyřazení vozidla z provozu, tedy ORP, kde jsou osvědčení o registraci vozidla a tabulky s jeho registrační značkou uloženy;

- přidělení registrační značky na vývoz s omezenou platností vozidlu neregistrovanému v RSV a vydání dokladu k těmto vývozním registračním značkám – úkon provádí ORP v místě sídla provozovny prodejce vozidla.

Další důležité změny:

A) možnost vydání zvláštních registračních značek s omezenou platností na vývoz do jiného státu i pro vozidla neregistrovaná v RSV – vozidlo musí mít schválenou technickou způsobilost; dále se dokládá protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší 30 dnů); platná zelená karta, doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu;

B) platnost protokolu o evidenční kontrole je prodloužena na 30 dnů;

C) v případě rezervace nové dosud nepřidělené značky na přání je prodloužena doba rezervace na 6 měsíců (u rezervace již přidělené značky na přání - např. při "přenosu" značky na další vozidlo vlastníka je doba rezervace této RZP jen na dobu 3 měsíců); 

D) při podání žádosti o přidělení registrační značky na vývoz u vozidla již registrovaného v RSV se předkládá vždy také protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší 30 dnů);

E) při podání žádosti o přidělení registrační značky na vývoz s omezenou platností vozidlu neregistrovanému v RSV a vydání dokladu k těmto vývozním registračním značkám se předkládá mj. protokol o evidenční kontrole (ne starší 30 dnů) vždy v případě, kdy se nejedná o nové vozidlo;

F) u žádosti o zápis zániku vozidla je možno doložit zánik vozidla (kromě protokolu o ekologické likvidaci vozu oprávněným subjektem pro nakládání s autovraky) také pravomocným rozhodnutím v řízení o přestupku podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo pravomocným rozhodnutím v jiném trestním řízení;  např. když žadatel porušil zákon o nakládání s autovraky tím, že vozidlo sám rozebral, toto jednání bylo oznámeno příslušnému orgánu a žadatel byl za toto porušení zákona o odpadech projednán příslušným orgánem;

G) možnost požádat o zápis změny vlastníka silničního vozidla v případě, že dosavadní vlastník (prodávající) nebo nový vlastník (kupující) neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v RSV ve stanovené lhůtě (do 10 pracovních dnů) - může úřad ORP provést zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka - musí nejdříve marně uplynout stanovená lhůta 10 pracovních dnů – k žádosti je nutno předložit podklady:

- technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, jsou-li k dispozici;

- protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dnů;

- zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (není nutno doložit u žádosti k vozidlu, které je vyřazeno z provozu);

- doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (písemná kupní smlouva, nejlépe s ověřenými podpisy obou vlastníků);

- případně plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastupování žadatele zmocněncem;

- jiné další dostupné údaje k nespolupracujícímu vlastníkovi včetně doložení skutečností prokazujících to, že ve věci nespolupracuje (kontaktní údaje, doporučené dopisy s výzvou k přeregistraci, e-mailová korespondence apod.);

- podmínkou je úhrada správních poplatků (za přeregistraci vozidla, příp. poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – pokud nebyl k vozidlu již uhrazen).


2016-05-04 08:51:12

- INFORMACE K OPRÁVNĚNÍ POLICIE ZADRŽET OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA - VÝŇATEK ZE ZÁKONA

Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.

Zadržené osvědčení o registraci vozidla zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel.

Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadržet, neboť při zjištění důvodu pro jeho zadržení je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla povinen toto osvědčení odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto dokladu příslušnému úřadu.

Úřad, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla zasláno nebo odevzdáno, vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla na jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce, že:

a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy byly odstraněny, nebo

b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.


2015-12-22 13:48:41

- REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ

Od 1.1.2016 bude možné přidělit registrační značku vytvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic nebo použít pouze arabské číslice

OBSAH REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ (RZP)

Podle ustanovení § 7b písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. nesmí RZP obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Podle platné právní úpravy tedy RZP může kombinovat velká písmena latinské abecedy a arabské číslice, nebo použít pouze arabské číslice. Za zákonem zakázanou kombinaci znaků je třeba považovat kombinaci znaků, která obsahuje pouze písmena latinské abecedy. Podle ust. § 27 odst. 3 vyhlášky č. 343/2014 Sb., nelze tuto kombinaci pro registrační značku použít.

FORMA A PROVEDENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ (RZP)

Registrační značka na přání se skládá buď z arabských číslic nebo z kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (viz. Úmluva o silničním provozu Vídeň 1956, uvedená ve Sbírce mezinárodních smluv č. 83/2013); písmena a číslice lze použít libovolně. Počet znaků v registrační značce na přání je:

a) 5 znaků pro rozměr tabulky 80 x 110 mm,

b) 7 znaků pro rozměr tabulky 200 x 160 mm, a

c) 8 znaků pro ostatní rozměry tabulek RZ.

Pro RZP bude možné použít libovolné latinské písmeno nebo arabskou číslici (bez diakritiky) na libovolné pozici, kdy z rozsahu české abecedy nebude dle ust. § 27 odst. 3 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, možné použít písmena G, CH, O, Q a W.


2015-05-13 14:32:12

- Upřesňující informace o správné podobě Zelené karty

Dle ČKP v případech, kdy je pojistníkovi zasílána Zelená karta v elektronické podobě musí být vytištěna v zelené barvě (buď na barevné tiskárně nebo v případě černobílého tisku na zeleném podkladě). Pokud nebude Zelená karta vytištěna barevně, nebude přihlášení vozidla možné. Zelená karta je jediný uznávaný právoplatný doklad o uzavřeném povinném ručení. Nikoli pojistná smlouva!


Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty