Informace odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Prostřednictvím odboru realizuje město rozvoj a podporu kultury, umění, sportu a cestovního ruchu. Odbor zajišťuje zakladatelskou, ekonomicko-koncepční vazbu na sedm kulturních a sportovních organizací založených městem (viz. Město ve funkci zakladatele nebo zřizovatele), zabezpečuje agendu grantů v osmi okruzích - žádosti, projednání, smlouvy, vyúčtování, kontrola (viz. Grantový systém města). Komplexně spravuje část městského webového portálu „Život ve městě včetně zpracování příslušných aktualit. Zajišťuje činnost tří komisí rady města (kulturní, sportovní a pro rozvoj cestovního ruchu), agendu kronikáře města, ročně připraví cca 200 materiálů pro projednání v radě a zastupitelstvu a na 400 grantových smluv.

Organizuje společenská setkání osmdesátiletých jubilantů s primátorem města, spolupracuje s KMS v oblasti dalších jubileí občanů (kulatá a půlkulatá životní jubilea, výročí svateb), podílí se na zajištění Vítání občánků v divadle Drak (pamětní listy a medaile, dárky, spoluorganizace). Zajišťuje oblast nejvýznamnějších akcí ve městě Calendarium Regina“ – kontakt s pořadateli, koordinace povolovacích a organizačních procesů, včetně zajištění společné propagace (materiály, reklama, web apod.). Koordinuje rozvoj a naplňuje Informační, rezervační a vstupenkový portál HKpoint.cz a mobilní aplikaci INCity pro občany a turisty.

Zabezpečuje prezentaci města v oblasti cestovního ruchu účastí na veletrzích a prezentačních akcích, inzercí v příslušných médiích (časopisy, webové portály), vydává prezentační a propagační materiály města (letáky, mapy, brožury pro různé cílové skupiny, turistický speciál apod.) včetně propagačních předmětů pro návštěvy města a pořadatele soutěží, konferencí apod. Zprostředkovává venkovní výstavy a akce, iniciuje rozvoj kulturně společenského využití labských nábřeží. Připravuje obsahovou náplň filmového čtrnáctideníku Kinožurnál včetně využití obrazového materiálu pro další prezentaci města.

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu komplexně zabezpečuje ankety, vyhlášení a společenské večery spojené s oceněními města:

Pořádá dále akce „Jarní a podzimní vítání turistů“, „Nábřeží sportu“ (více jak 50 druhů sportu), společně s odborem památkové péče „Dny evropského kulturního dědictví“. Zajišťuje pasportizaci kulturních a sportovních organizací, sportovišť, spolupráci s městskými organizacemi a pořadateli akcí. V oblasti cestovního ruchu dále průběžně aktualizuje produkty „procházky městem (čtyři procházkové okruhy, procházky po hradeckých mostech, hodinách, školách). Ve spolupráci s cyklokoordinátorem města spravuje portál cyklohradec.cz, zajišťuje prezentaci cyklodopravy a rozvoje cykloturistiky. 

Vykonává činnosti spojené s členstvím města v dobrovolných svazcích obcí Česká inspirace a Královská věnná města - organizace práce výkonných výborů, valných hromad, zpracování ekonomiky a realizace společných projektů. Organizuje setkávání a průběžnou komunikaci s aktéry cestovního ruchu, spolupracuje s destinačním managementem tur. oblasti Hradecko a Královéhradeckým krajem. Realizuje a podílí se na zajištění projektů financovaných z evropských prostředků (knihovna města, marketing věnných měst, infocentrum, Bílá věž atd.) a zpracovává koncepčních dokumentů pro rozvoj příslušných oblastí.

Získaná ocenění města Hradce Králové v oblasti cestovního ruchu

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty